• XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
36
23
75
G.7
563
730
759
G.6
2663
1278
4617
8775
0141
5040
2653
3230
6258
G.5
6290
5757
5192
G.4
28042
39678
44742
95985
05471
42796
17168
36179
63553
77722
87491
07637
66886
98384
85890
38755
04133
89356
87556
86234
71622
G.3
15568
39072
89207
80565
77214
33087
G.2
88876
25190
60961
G.1
46342
44455
45865
DB6
439121
926443
305242

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
40
36
33
G.7
090
849
257
G.6
7548
4925
4176
0578
1925
2896
5698
1734
9538
G.5
9173
6107
6455
G.4
74568
34776
09840
61648
30168
13123
40331
04295
31061
83508
82034
13202
70799
79620
85726
22562
40391
35227
05976
01231
47576
G.3
22269
61438
10874
17932
20062
31926
G.2
80307
06658
77893
G.1
81652
82710
05135
DB6
294843
487435
021075

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
07
38
67
G.7
575
912
536
G.6
9068
1521
0594
7016
6615
5488
5923
6221
2633
G.5
7628
4608
5128
G.4
26790
78983
55625
43613
54308
58061
98337
27124
94883
27618
43610
05922
64816
79948
00568
90488
89226
84125
81818
54624
21269
G.3
15641
21843
90624
97623
03920
21169
G.2
11173
94530
10085
G.1
31362
81438
53961
DB6
945562
830441
607102

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
80
26
18
G.7
603
699
166
G.6
9858
1639
4930
6021
8930
9845
4855
6737
3568
G.5
2018
6357
7805
G.4
03053
67898
41113
62349
90742
76267
90140
72325
34427
22493
58221
67140
57963
02407
01605
00463
40941
25458
17787
21401
14259
G.3
38105
28123
02653
03793
31693
83949
G.2
12881
83397
93991
G.1
20423
64367
42019
DB6
580161
795499
425244

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
65
25
11
G.7
192
030
384
G.6
2010
3805
2961
9631
4920
6487
0891
5695
8421
G.5
6475
0616
0828
G.4
01427
90930
78412
65317
13104
27636
97088
25594
75750
12050
56492
69249
48781
13074
26399
44333
78857
41750
99117
64765
04870
G.3
31403
24660
27855
66462
67911
06981
G.2
79285
95333
26746
G.1
39511
20039
81757
DB6
214708
237156
476716

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
77
21
20
G.7
599
880
655
G.6
2423
7129
3946
7900
4001
7123
4685
5045
7909
G.5
2118
9604
8020
G.4
71335
49912
35480
79286
21395
21823
10281
59785
74710
46016
71268
96165
34278
94588
50710
30618
15599
17145
55095
25709
56698
G.3
19225
75507
49475
71542
03841
51090
G.2
29214
14369
01724
G.1
50900
48959
12172
DB6
687297
272595
827452

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
87
18
43
G.7
597
904
812
G.6
7283
6649
0151
6666
5895
9301
0890
2256
7119
G.5
1527
2169
7151
G.4
03033
44729
06238
83083
45138
75892
27846
54341
47819
51259
41168
63735
66420
81899
97650
68104
27363
20536
17531
73063
40117
G.3
02938
07006
85579
59017
26745
87578
G.2
52223
27572
36678
G.1
88929
40286
28770
DB6
762589
670846
314924

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
01
05
01
G.7
104
874
456
G.6
7450
9740
5319
1058
7114
0103
9836
2442
2007
G.5
5659
7200
5109
G.4
58566
87640
27420
52470
04331
77991
57674
94632
38566
29810
38075
50344
00594
91440
50665
69738
12341
19589
17615
76681
03832
G.3
20980
09216
23265
20049
86795
79390
G.2
94193
84419
95951
G.1
67360
09757
32893
DB6
682117
505916
267296

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
04
12
47
G.7
008
023
533
G.6
7774
8205
8695
1407
2647
1767
7919
2944
2447
G.5
6479
4519
1974
G.4
64742
65439
81682
89882
61485
63621
96794
60207
70423
75171
50174
85990
15257
17045
26799
95652
69189
25326
57084
60786
45618
G.3
02592
06553
38440
19971
38166
21290
G.2
85474
86539
31521
G.1
74418
46829
10319
DB6
198163
505995
755843

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
34
85
65
G.7
082
734
861
G.6
8543
0272
5783
9873
1151
0928
6046
6305
2562
G.5
0219
8912
7298
G.4
78393
40360
34402
63226
61875
34102
17806
81500
31619
92478
37988
55625
12341
30031
07552
94362
25878
27072
14638
91406
09579
G.3
89839
41058
45752
33514
21389
84672
G.2
25570
78009
22485
G.1
62870
21031
37433
DB6
889473
467582
392213

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 39