Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7

, ngày 25/02/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
03
00
57
G.7
613
850
308
G.6
1144
6770
7803
7121
1405
2332
6448
4753
9931
G.5
8716
0931
5957
G.4
27743
16866
31938
67374
40283
32730
97273
20481
65923
19820
52393
66432
13270
34523
08572
57448
33179
72567
60425
02783
54662
G.3
40150
66552
68302
85122
30931
14755
G.2
61426
13004
10194
G.1
66631
48096
41791
DB
26302
43071
61732

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7

, ngày 18/02/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
38
18
16
G.7
539
779
394
G.6
6051
4532
2731
7740
7365
1123
7492
3003
3186
G.5
2602
0705
5689
G.4
67855
51665
12288
42243
26974
76014
32785
75039
64366
32501
18750
70775
98108
51905
50688
03906
75089
04767
91839
50435
69304
G.3
68878
15803
50537
29954
87527
28424
G.2
46383
78813
31393
G.1
43733
73057
35523
DB
38740
67850
04023

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 7, XSMT ngày 11/02/2017

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
11
69
51
G.7
665
027
117
G.6
4836
1732
5212
6511
8284
7671
8109
7155
4966
G.5
2287
9719
1487
G.4
30961
81372
01569
34193
64726
29818
37663
81582
32413
90966
20421
47813
26989
64588
32585
88203
17040
65845
25604
65278
91401
G.3
83087
23870
05147
00052
76354
51941
G.2
52783
80660
00130
G.1
67507
32198
77862
DB
30204
05404
85444

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7

, ngày 04/02/2017
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
26
80
87
G.7
222
993
533
G.6
0967
0647
6553
9363
5195
3424
4782
1815
9766
G.5
0497
0750
5505
G.4
96392
31991
06882
65021
32951
90581
17699
77730
03132
03012
87307
70395
32362
35664
58945
77549
89461
11486
09361
06666
07529
G.3
04176
74525
89253
78664
80999
55376
G.2
88682
97416
52426
G.1
01649
67224
49239
DB
12868
01549
49991

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7

, ngày 28/01/2017
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
29
40
17
G.7
759
129
763
G.6
4993
3177
1120
8449
2352
1165
7888
8018
3823
G.5
0533
1627
9874
G.4
18627
87443
16223
30247
44634
06928
35546
66356
10818
25715
55981
22203
32805
03967
78658
20976
82161
74741
75909
20974
94010
G.3
41415
56431
31622
91434
19499
94643
G.2
98770
45521
01613
G.1
90908
36774
78056
DB
42593
16644
76226

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 7, XSMT ngày 21/01/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
65
11
41
G.7
736
964
381
G.6
3217
2623
9872
2946
0436
6950
2713
7542
3307
G.5
0517
6936
4183
G.4
25878
24867
20609
97911
81479
34867
14459
24450
12088
25294
91778
25714
54732
16735
01435
88584
51396
28179
72272
67578
83847
G.3
20295
76153
25215
53079
59016
51422
G.2
50155
87809
33567
G.1
99132
18485
22193
DB
47473
63366
23791

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7, XSMT ngày 14/01/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
61
81
60
G.7
711
157
313
G.6
6295
9656
3876
7639
4985
5494
1631
6120
9051
G.5
3787
4459
3507
G.4
05051
35564
97224
03477
81165
27404
19133
09146
77409
18486
41728
62319
85939
73943
55364
80886
19403
04516
15181
88509
94382
G.3
24785
10491
09887
22079
87273
80367
G.2
35375
71470
78341
G.1
86458
79522
69047
DB
18425
95943
82856

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7, ngày 07/01/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
23
64
91
G.7
258
190
596
G.6
3709
1597
2340
2964
2034
9731
3257
3977
5121
G.5
3902
1448
0568
G.4
87875
27440
50742
90567
49098
27041
08706
76139
55342
61771
41332
28127
63029
05537
84710
74598
45741
57586
04411
93322
32436
G.3
51540
90563
40749
51139
44257
44316
G.2
05728
58396
21495
G.1
37916
64963
98708
DB
79442
56500
86036

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 7, XSMT ngày 31/12/2016

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
68
25
31
G.7
327
443
442
G.6
7255
5602
7393
5542
4444
0377
3395
1155
6771
G.5
2316
3501
4610
G.4
63595
64879
65604
10384
52240
82427
75355
82570
91095
56476
56245
00217
95646
91048
15704
52309
42717
81301
56133
80583
01302
G.3
09823
94033
45949
54377
65576
12609
G.2
15741
77509
63959
G.1
21205
53009
84651
DB
45140
32340
98091

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7, XSMT ngày 24/12/2016

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
59
24
02
G.7
516
408
572
G.6
7453
2548
6666
0046
6147
2932
3461
8736
3769
G.5
0804
6578
6724
G.4
19281
06717
29765
58613
90537
48328
52873
31645
76175
03412
76846
00584
50689
98440
84672
12143
21681
03497
42318
48797
00077
G.3
37932
61454
46139
00884
16909
25316
G.2
42946
66105
30512
G.1
27709
72794
85362
DB
06870
40327
33237

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 59