• XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
27
56
57
G.7
937
234
278
G.6
9501
8710
3130
9121
9407
5113
4867
5669
6188
G.5
4869
1590
9849
G.4
40580
19028
75604
65087
89156
97134
52211
51340
48217
04957
71029
87270
24652
44620
66916
45748
94846
98414
42044
78794
20468
G.3
09950
75054
19918
55320
34520
93937
G.2
10072
81018
61906
G.1
28789
58397
35505
DB6
912264
368314
716530

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
41
23
25
G.7
576
236
324
G.6
7743
2076
2423
0150
8769
4930
8519
7202
2996
G.5
7309
0322
4660
G.4
27410
81339
49186
96226
70083
36151
40604
34386
10702
46269
06703
42950
44887
75783
10359
28260
10054
02990
06633
35801
90297
G.3
15171
85029
59966
67716
21953
25773
G.2
05394
16964
49862
G.1
45280
20255
92916
DB6
328779
334414
801165

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
48
87
10
G.7
949
993
200
G.6
2159
2119
1866
9612
2349
9683
3716
6381
9536
G.5
2640
7664
3168
G.4
73750
20051
95261
43024
72770
67389
50141
66420
67331
69888
70680
33805
71163
19431
94927
49770
31411
82348
23065
55457
17307
G.3
31299
26387
71055
30229
27191
17853
G.2
86501
91178
52929
G.1
07070
39425
35936
DB6
933621
561757
788163

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
16
47
43
G.7
085
192
162
G.6
9980
8754
7767
0652
6917
0483
8459
0573
5450
G.5
7154
1261
4120
G.4
56678
28037
16138
39330
56848
84608
30608
59142
09532
94981
49061
65350
68643
68095
40990
01400
83639
16254
07686
26219
28011
G.3
03882
35334
66495
44166
66007
83683
G.2
37353
09815
36402
G.1
23612
63630
22433
DB6
687648
685606
248948

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
63
94
67
G.7
488
447
052
G.6
2090
4818
3685
9778
5307
6207
2289
2078
1473
G.5
9208
3481
9189
G.4
17256
95041
60544
81268
90386
87810
76583
79643
83745
37119
81975
92324
81517
87930
21418
10308
10135
14050
40844
60130
52138
G.3
60663
80731
70624
46667
00848
27136
G.2
27435
67993
80990
G.1
45480
00278
05110
DB6
407171
344444
068427

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
34
20
78
G.7
275
793
882
G.6
4658
3442
8994
9744
6004
9379
4295
8798
3157
G.5
5204
8428
2204
G.4
40583
17782
34094
21906
26152
45668
52110
63900
18966
40754
11375
81753
20627
37240
36597
15274
50231
40413
25349
88960
88127
G.3
85967
76942
53139
76840
92098
59020
G.2
93442
54383
50278
G.1
44951
62177
79526
DB6
697981
426173
990175

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
14
78
98
G.7
180
152
452
G.6
4489
6774
0416
9839
7933
9187
7798
9398
5368
G.5
0421
1637
6273
G.4
01735
21389
78759
78940
88707
19879
20800
27483
71263
19475
01099
95113
46094
56683
22657
20306
61100
74512
19344
68935
16425
G.3
06784
88589
91943
62168
51301
17286
G.2
28525
85360
01783
G.1
50787
41646
65959
DB6
662965
264780
410940

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
43
84
01
G.7
328
135
430
G.6
1761
0688
7271
2242
8383
1004
8192
5812
8048
G.5
9766
0341
7961
G.4
99720
65347
85324
14938
40105
54229
55920
68726
95661
45176
99197
07425
80822
26341
82080
14884
76496
30399
91297
89228
72624
G.3
12066
84345
74023
23380
76903
60583
G.2
04307
96665
74602
G.1
85005
12513
74488
DB6
325945
489203
696298

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
64
39
54
G.7
001
623
047
G.6
2563
3611
1093
5361
4457
1154
8678
8684
6524
G.5
7743
8421
2474
G.4
90073
94061
22495
36399
34030
24305
12579
13424
55485
26051
04769
64542
32786
67016
77052
71835
97330
39349
76722
12579
10765
G.3
19603
90359
14080
83572
76849
52367
G.2
13074
44544
95239
G.1
60040
17177
82683
DB6
813605
522502
911602

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
71
58
15
G.7
575
348
453
G.6
3414
8347
3975
4702
9751
7269
4238
7806
9893
G.5
0083
2275
6004
G.4
00638
27460
98512
26501
42930
68529
59179
15913
57136
03306
87433
39888
07694
69448
19502
71793
14857
40319
43849
65007
67365
G.3
30887
19121
86041
66886
98685
51872
G.2
78293
61209
40037
G.1
80148
90409
49526
DB6
292955
495709
974703

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 149