Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7

, ngày 25/03/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
46
02
32
G.7
875
899
956
G.6
1982
7626
4178
2541
3433
9172
7385
3549
6514
G.5
6431
9826
1691
G.4
99747
58304
24205
53988
91716
99661
77722
84070
42456
53786
10473
33943
97998
65067
88097
01670
33238
72801
66711
97905
70854
G.3
96864
71656
57939
48707
58240
26422
G.2
68880
42263
63916
G.1
04136
31321
95823
DB
53415
51218
97987

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7

, ngày 18/03/2017
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
99
47
70
G.7
525
249
276
G.6
1250
8817
9563
1011
3878
6472
4235
9229
8107
G.5
1151
2673
9868
G.4
08276
97260
68797
98257
16373
41111
70279
23691
44208
66855
23701
44501
77331
48074
22964
97209
14642
35807
21339
64182
57648
G.3
81961
43935
68556
98451
68807
38334
G.2
46116
58781
62466
G.1
49195
04633
32466
DB
23250
32946
12401

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 7, XSMT ngày 11/03/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
64
31
23
G.7
149
654
399
G.6
8393
0233
0053
6885
7900
9215
4821
5108
3279
G.5
9389
6185
5436
G.4
69599
49165
11421
56827
47181
90627
24425
61869
63644
67797
40475
21924
02011
36762
07457
80513
29462
63752
62648
75665
67614
G.3
64055
53485
79052
86249
66274
70244
G.2
02176
54675
35568
G.1
34597
41322
89915
DB
86598
50893
72151

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7

, ngày 04/03/2017
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
74
20
77
G.7
766
304
473
G.6
0163
7328
9960
9125
7348
2979
2643
8897
2419
G.5
0481
1387
0741
G.4
88060
11049
87862
44823
87636
33915
90848
08042
12575
89283
43752
86070
99529
56206
54582
65510
45947
79064
47058
58160
23184
G.3
73913
30609
00245
13410
80136
10173
G.2
85525
81128
11778
G.1
46988
13810
57957
DB
69254
77439
33936

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7

, ngày 25/02/2017
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
03
00
57
G.7
613
850
308
G.6
1144
6770
7803
7121
1405
2332
6448
4753
9931
G.5
8716
0931
5957
G.4
27743
16866
31938
67374
40283
32730
97273
20481
65923
19820
52393
66432
13270
34523
08572
57448
33179
72567
60425
02783
54662
G.3
40150
66552
68302
85122
30931
14755
G.2
61426
13004
10194
G.1
66631
48096
41791
DB
26302
43071
61732

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 7, XSMT ngày 18/02/2017

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
38
18
16
G.7
539
779
394
G.6
6051
4532
2731
7740
7365
1123
7492
3003
3186
G.5
2602
0705
5689
G.4
67855
51665
12288
42243
26974
76014
32785
75039
64366
32501
18750
70775
98108
51905
50688
03906
75089
04767
91839
50435
69304
G.3
68878
15803
50537
29954
87527
28424
G.2
46383
78813
31393
G.1
43733
73057
35523
DB
38740
67850
04023

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7, XSMT ngày 11/02/2017

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
11
69
51
G.7
665
027
117
G.6
4836
1732
5212
6511
8284
7671
8109
7155
4966
G.5
2287
9719
1487
G.4
30961
81372
01569
34193
64726
29818
37663
81582
32413
90966
20421
47813
26989
64588
32585
88203
17040
65845
25604
65278
91401
G.3
83087
23870
05147
00052
76354
51941
G.2
52783
80660
00130
G.1
67507
32198
77862
DB
30204
05404
85444

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 7, ngày 04/02/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
26
80
87
G.7
222
993
533
G.6
0967
0647
6553
9363
5195
3424
4782
1815
9766
G.5
0497
0750
5505
G.4
96392
31991
06882
65021
32951
90581
17699
77730
03132
03012
87307
70395
32362
35664
58945
77549
89461
11486
09361
06666
07529
G.3
04176
74525
89253
78664
80999
55376
G.2
88682
97416
52426
G.1
01649
67224
49239
DB
12868
01549
49991

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 7, XSMT ngày 28/01/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
29
40
17
G.7
759
129
763
G.6
4993
3177
1120
8449
2352
1165
7888
8018
3823
G.5
0533
1627
9874
G.4
18627
87443
16223
30247
44634
06928
35546
66356
10818
25715
55981
22203
32805
03967
78658
20976
82161
74741
75909
20974
94010
G.3
41415
56431
31622
91434
19499
94643
G.2
98770
45521
01613
G.1
90908
36774
78056
DB
42593
16644
76226

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 7, XSMT ngày 21/01/2017

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
65
11
41
G.7
736
964
381
G.6
3217
2623
9872
2946
0436
6950
2713
7542
3307
G.5
0517
6936
4183
G.4
25878
24867
20609
97911
81479
34867
14459
24450
12088
25294
91778
25714
54732
16735
01435
88584
51396
28179
72272
67578
83847
G.3
20295
76153
25215
53079
59016
51422
G.2
50155
87809
33567
G.1
99132
18485
22193
DB
47473
63366
23791

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 80