• XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7

Giải thưởng
Đắk Nông
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
G.8
09
73
54
G.7
474
470
231
G.6
1083
8664
8114
0922
1717
0865
9608
0070
2620
G.5
9022
0081
7673
G.4
56576
65366
99729
96164
05723
70614
34412
43725
00406
54811
29327
33217
67832
67681
84062
87031
75600
99122
33973
58344
22342
G.3
22857
33971
82523
20669
19045
87361
G.2
53393
80884
23898
G.1
07995
06588
62594
DB6
047061
875871
667786

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đắk Nông
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
G.8
24
85
89
G.7
467
054
288
G.6
8080
8630
0474
7061
6959
1406
2273
9650
7259
G.5
8687
1678
7721
G.4
50276
68797
07098
99574
33742
25311
99309
06705
34193
11193
26254
84465
54679
28226
52796
96372
40444
07327
13031
08738
98906
G.3
75242
89001
56530
90508
15272
34730
G.2
03099
01209
06004
G.1
60254
63787
65487
DB6
989669
220410
207119

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
98
90
34
G.7
552
865
138
G.6
6655
6325
1530
2247
3165
8522
9645
8972
5828
G.5
1150
1870
6310
G.4
32447
36318
86344
94658
34129
03707
93335
50379
63897
51520
46612
59364
54389
95969
04320
56300
64477
75651
80334
77624
22821
G.3
01008
53693
26584
45334
49704
20176
G.2
66189
24457
40852
G.1
73358
20069
42688
DB6
074815
330618
090534

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Đắk Nông
Quảng Ngãi
G.8
99
39
81
G.7
875
039
912
G.6
7552
1603
9784
1303
1848
9464
2825
2243
0428
G.5
4856
5323
4779
G.4
33941
56766
81711
66884
01014
48079
24589
42645
31781
12933
03889
23448
81335
35508
04661
81655
36466
00667
96488
09566
32287
G.3
65472
68530
50033
64462
75835
46785
G.2
50841
37005
26911
G.1
63309
16954
26987
DB6
630115
289856
990500

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
11
93
16
G.7
746
953
269
G.6
5758
1549
4878
1493
1343
7307
6170
5413
0075
G.5
5034
7745
3908
G.4
38988
49471
59474
20689
65666
63386
65058
75170
09965
75341
65965
69195
23462
20897
47739
08594
86770
29723
86947
92871
35632
G.3
21765
05340
06874
17977
02708
16193
G.2
59170
59121
23808
G.1
34523
26125
62819
DB6
950224
586721
865474

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
79
27
84
G.7
416
299
090
G.6
4281
6105
5320
2325
8894
4824
8606
2820
6187
G.5
2246
7647
6051
G.4
93586
09174
25645
70133
56789
51819
16941
49874
12625
69080
69362
92169
75479
64424
67327
06321
67770
37028
82142
05928
43654
G.3
22854
90718
87264
30227
66995
35095
G.2
11885
22387
49204
G.1
41110
44970
11230
DB6
038004
036550
509020

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
64
84
62
G.7
002
218
865
G.6
6129
4511
4506
4894
7428
1374
1758
9581
0605
G.5
5210
1881
7685
G.4
45499
05042
04386
63521
26340
13026
67799
45273
24334
70751
78164
28464
82047
87577
81522
94383
62316
29090
25629
53600
58399
G.3
03649
02851
27089
25389
95472
31740
G.2
12100
64499
99744
G.1
28141
70299
02882
DB6
697504
436318
621955

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
13
32
86
G.7
967
438
307
G.6
9884
0806
6854
5169
2733
4949
5824
8704
9886
G.5
0218
0687
9889
G.4
21051
94804
41153
66654
79258
18467
82038
56781
92797
95746
36593
58822
77642
97623
62665
83639
97632
25972
71989
39511
76380
G.3
21304
14094
89499
45966
37784
26252
G.2
50419
43351
92234
G.1
86422
23678
51374
DB6
498190
751693
641696

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
90
15
86
G.7
873
667
398
G.6
1536
7825
3846
3815
5905
3583
0888
2953
5777
G.5
9187
2469
7211
G.4
98393
02572
21850
15577
05818
12292
47138
83827
39673
52709
56619
39044
14962
79442
69657
49873
25286
89154
05070
42772
39526
G.3
65883
75663
56915
78211
28092
36975
G.2
83169
21733
59467
G.1
83906
98261
46963
DB6
995141
987218
591802

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
36
23
75
G.7
563
730
759
G.6
2663
1278
4617
8775
0141
5040
2653
3230
6258
G.5
6290
5757
5192
G.4
28042
39678
44742
95985
05471
42796
17168
36179
63553
77722
87491
07637
66886
98384
85890
38755
04133
89356
87556
86234
71622
G.3
15568
39072
89207
80565
77214
33087
G.2
88876
25190
60961
G.1
46342
44455
45865
DB6
439121
926443
305242

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 41