Quay thưởng hôm nay

  • Thống kê kết quả lôtô theo biểu đồ

Tỉnh, TP Lần quay
Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS <Mã tỉnh> gởi 8136

 Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
SốXuất hiện
00
   0.93% (7 lượt)
01
   0.93% (7 lượt)
02
   1.19% (9 lượt)
03
   0.93% (7 lượt)
04
   0.93% (7 lượt)
05
   0.66% (5 lượt)
06
   1.06% (8 lượt)
07
   1.06% (8 lượt)
08
   0.79% (6 lượt)
09
   0.66% (5 lượt)
10
   0.93% (7 lượt)
11
   0.53% (4 lượt)
12
   1.32% (10 lượt)
13
   1.06% (8 lượt)
14
   1.06% (8 lượt)
15
   1.19% (9 lượt)
16
   0.26% (2 lượt)
17
   0.53% (4 lượt)
18
   1.46% (11 lượt)
19
   1.19% (9 lượt)
20
   1.06% (8 lượt)
21
   1.32% (10 lượt)
22
   0.53% (4 lượt)
23
   1.59% (12 lượt)
24
   1.19% (9 lượt)
25
   1.06% (8 lượt)
26
   1.19% (9 lượt)
27
   1.98% (15 lượt)
28
   0.66% (5 lượt)
29
   1.85% (14 lượt)
30
   0.79% (6 lượt)
31
   1.19% (9 lượt)
32
   1.85% (14 lượt)
33
   1.32% (10 lượt)
34
   1.19% (9 lượt)
35
   0.40% (3 lượt)
36
   1.06% (8 lượt)
37
   1.72% (13 lượt)
38
   1.19% (9 lượt)
39
   1.06% (8 lượt)
40
   1.59% (12 lượt)
41
   0.66% (5 lượt)
42
   1.46% (11 lượt)
43
   0.53% (4 lượt)
44
   1.06% (8 lượt)
45
   0.93% (7 lượt)
46
   1.06% (8 lượt)
47
   1.32% (10 lượt)
48
   1.85% (14 lượt)
49
   0.53% (4 lượt)
50
   0.26% (2 lượt)
51
   1.19% (9 lượt)
52
   0.93% (7 lượt)
53
   0.93% (7 lượt)
54
   1.06% (8 lượt)
55
   0.79% (6 lượt)
56
   1.06% (8 lượt)
57
   0.53% (4 lượt)
58
   1.19% (9 lượt)
59
   0.79% (6 lượt)
60
   0.79% (6 lượt)
61
   1.59% (12 lượt)
62
   1.32% (10 lượt)
63
   0.40% (3 lượt)
64
   0.40% (3 lượt)
65
   0.93% (7 lượt)
66
   1.59% (12 lượt)
67
   0.66% (5 lượt)
68
   1.19% (9 lượt)
69
   0.53% (4 lượt)
70
   0.93% (7 lượt)
71
   1.19% (9 lượt)
72
   0.40% (3 lượt)
73
   0.93% (7 lượt)
74
   0.66% (5 lượt)
75
   0.79% (6 lượt)
76
   1.06% (8 lượt)
77
   1.06% (8 lượt)
78
   0.93% (7 lượt)
79
   1.19% (9 lượt)
80
   0.66% (5 lượt)
81
   1.06% (8 lượt)
82
   1.19% (9 lượt)
83
   0.66% (5 lượt)
84
   0.93% (7 lượt)
85
   1.59% (12 lượt)
86
   0.53% (4 lượt)
87
   1.06% (8 lượt)
88
   0.93% (7 lượt)
89
   0.26% (2 lượt)
90
   0.66% (5 lượt)
91
   1.59% (12 lượt)
92
   1.19% (9 lượt)
93
   0.66% (5 lượt)
94
   1.19% (9 lượt)
95
   1.06% (8 lượt)
96
   0.79% (6 lượt)
97
   0.66% (5 lượt)
98
   1.06% (8 lượt)
99
   1.19% (9 lượt)

Thống kê 00 – 99: thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 71