• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
24
95
59
G.7
641
476
748
G.6
6240
6091
9988
5027
6862
3075
3144
3618
8762
G.5
2159
7845
1054
G.4
08414
06645
12232
66416
62426
02596
85536
62438
00226
45014
86439
67946
05775
31527
68740
90691
65377
07452
55124
88300
76867
G.3
85363
98265
72332
93964
19196
12492
G.2
80658
16342
06464
G.1
57704
72211
31844
DB6
020527
117861
107972

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
09
03
41
G.7
338
099
421
G.6
8866
3932
3535
4779
4276
2085
8197
8032
9144
G.5
4395
9746
7669
G.4
63899
70470
77989
77236
59215
27761
93825
64917
09599
42299
47136
81287
56851
44082
42751
30685
79844
46616
91288
09955
28306
G.3
71239
07030
81557
68275
84093
04852
G.2
17063
97973
31780
G.1
72239
49144
93143
DB6
671427
827710
992094

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
17
50
39
G.7
701
020
218
G.6
6916
7115
6433
0965
5812
9520
6373
4962
4826
G.5
3350
3097
2288
G.4
56223
70086
76311
09089
20034
08184
93838
01109
53694
26605
45174
31937
04303
76804
98037
58311
15757
65821
98490
91424
24596
G.3
05772
65933
76786
01856
31870
70732
G.2
44266
87882
42312
G.1
89726
84616
21682
DB6
678320
279026
623700

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
16
66
94
G.7
269
761
614
G.6
3843
3459
6049
5661
0094
0157
6896
8659
3109
G.5
2000
9278
2634
G.4
24031
89700
31885
99983
82034
62119
02751
43685
75427
16747
84024
79304
78167
19465
57921
57728
05987
48373
24957
71445
41940
G.3
13262
18184
30130
62307
55627
60018
G.2
97632
87489
94526
G.1
40587
33111
27131
DB6
417816
761628
038642

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
19
53
52
G.7
572
537
397
G.6
7918
2304
2809
7354
0084
6671
1350
2806
1048
G.5
2711
1702
4690
G.4
44134
24211
92305
15403
87192
09266
74813
90135
71952
59935
88817
84208
16601
99152
53679
56254
45440
01279
63415
13542
10960
G.3
97501
38406
83584
00760
84219
53252
G.2
31688
20161
74139
G.1
31589
29921
59542
DB6
075755
143785
399613

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
98
05
06
G.7
018
571
295
G.6
4508
3717
3964
4766
4172
2480
2283
6950
4868
G.5
8286
1861
4676
G.4
55532
07789
40931
43298
81245
98297
52016
52017
06384
74882
50640
22807
17892
00927
28470
61777
65589
05575
89980
70376
15318
G.3
30804
10263
71721
38131
21527
61157
G.2
66293
05401
22487
G.1
74694
32982
72543
DB6
088027
364189
774679

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
80
17
65
G.7
579
892
052
G.6
6715
5613
7978
9965
9548
3544
1637
2807
7016
G.5
2094
6404
8175
G.4
60687
28993
26943
71784
51835
06292
40231
05175
60115
57897
89763
53807
23906
09808
67676
04989
00058
58725
62229
97681
85696
G.3
78212
60978
83416
86188
35905
15538
G.2
68056
32865
76889
G.1
18362
92758
77245
DB6
821817
288354
261138

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
57
25
65
G.7
011
855
335
G.6
9791
2417
8646
9892
0090
9690
8370
2561
0987
G.5
6180
0407
2352
G.4
39204
61375
38519
62337
41598
52205
09506
08558
26696
89097
54089
18473
57534
45219
20448
17405
90544
92581
96802
92230
54400
G.3
08615
12517
29467
70088
49064
06368
G.2
55493
67443
85121
G.1
94051
47336
22453
DB6
718248
598125
112526

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
84
11
88
G.7
436
969
697
G.6
4860
8671
4141
6027
5102
4979
5321
5096
2565
G.5
3276
7008
5651
G.4
53359
96596
30550
67600
57033
32796
83334
38949
58147
02068
30744
30100
17669
76611
43213
86973
30144
00649
61771
91812
05077
G.3
25269
23289
14635
73175
34332
27647
G.2
79086
22046
40403
G.1
23834
50472
84850
DB6
980415
423280
430830

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
29
69
31
G.7
475
721
986
G.6
6529
9144
0987
0873
1395
5876
9586
0927
3753
G.5
7418
0355
2396
G.4
24283
26961
08465
64120
65978
27166
32892
96029
05348
43572
71979
50759
68033
18864
86712
51050
64466
34056
81228
61777
86920
G.3
82052
91434
89737
15154
12904
07060
G.2
91845
75680
26070
G.1
80483
50865
38925
DB6
999966
639875
647494

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 133