• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
64
11
65
G.7
547
606
490
G.6
7394
3949
0926
8150
2086
1986
4263
0611
2610
G.5
6759
0038
3787
G.4
98732
42399
52380
36666
97376
41992
18249
51793
19971
99405
79634
31510
03341
85568
08880
25085
89959
66640
95935
28638
31025
G.3
76708
77721
63690
82297
87141
52366
G.2
95661
74096
66144
G.1
78115
40601
51636
DB6
904880
685486
034612

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
60
71
30
G.7
001
895
641
G.6
2734
8498
0739
2257
7744
3501
1027
8435
7019
G.5
5683
3948
6395
G.4
02525
49408
62163
48880
04178
96518
81242
70320
03809
85258
25357
46238
55375
09410
63974
69414
59059
78520
05691
95322
50175
G.3
95014
87670
16430
96472
41943
78581
G.2
11441
68243
77149
G.1
97351
10793
80045
DB6
464659
504382
799416

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
43
27
65
G.7
251
273
593
G.6
0970
7992
7804
1008
9255
5426
8996
8106
0739
G.5
6257
7179
6298
G.4
23710
80484
40382
75772
41487
15531
28116
26153
54829
26372
63799
71462
39372
18596
37362
45037
97030
66648
16257
01573
27976
G.3
50342
62744
92680
56241
68640
46968
G.2
77218
97543
76003
G.1
13048
09108
53893
DB6
236410
872959
752384

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
53
10
37
G.7
488
694
633
G.6
1045
1144
0339
0574
9200
7408
8923
8450
3261
G.5
3217
4525
3312
G.4
98545
00606
69042
43863
47753
67048
73244
94150
45862
66104
60101
68042
34416
66460
69652
66068
57337
61560
71781
03513
75785
G.3
23894
31384
46480
67210
83914
12696
G.2
68106
91874
33557
G.1
36084
66630
41953
DB6
590108
931153
817353

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
72
85
64
G.7
423
312
666
G.6
2306
0345
6095
3776
1419
1460
7317
6809
1560
G.5
3435
5912
7497
G.4
90177
64623
65869
91568
37931
09225
00577
73448
88514
93408
65253
31977
74073
79381
29127
08710
89187
43669
94243
44149
29046
G.3
38934
49587
15683
53751
84596
16409
G.2
80233
63600
78299
G.1
30346
53881
67827
DB6
379160
505977
282131

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
76
02
84
G.7
988
587
088
G.6
1199
3184
7368
1765
8729
5185
1009
1848
0071
G.5
0650
6422
0043
G.4
02489
17930
01892
67505
35136
67239
98245
87063
69562
99303
12402
13850
81306
33985
03174
84121
73466
85060
02693
45808
96172
G.3
84956
60208
02011
89984
83723
02664
G.2
17482
32781
94641
G.1
26053
76800
81824
DB6
446988
259441
752060

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
25
72
15
G.7
079
533
317
G.6
6404
5261
0484
2068
5353
0038
3695
0888
3548
G.5
5719
3892
2004
G.4
94709
83969
48173
68988
09614
74166
90088
70530
88245
41920
39066
25791
89216
15659
61431
04610
10978
41007
95826
79831
41347
G.3
98543
43087
31420
92433
37822
63009
G.2
19914
02017
45451
G.1
98302
67055
69092
DB6
086923
858575
517076

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
56
84
33
G.7
754
292
636
G.6
3611
2088
1803
3560
5021
5561
0858
3893
7159
G.5
7491
1221
9680
G.4
35012
62410
07343
62647
23332
10749
23379
52841
48016
39115
77033
41066
05785
36394
77043
57880
68351
45229
10566
13550
74231
G.3
62956
62396
42576
91086
85761
47849
G.2
85766
16809
24494
G.1
61226
47119
14300
DB6
656884
513541
288423

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
28
77
91
G.7
795
101
079
G.6
8737
7156
1867
9219
2400
7084
7038
8970
8246
G.5
3522
4383
2759
G.4
49384
98456
99638
59992
95415
16287
23472
70967
19530
29365
58390
66239
36760
89871
50784
42020
58053
85772
11794
69770
08275
G.3
71718
40728
95746
00220
03972
67274
G.2
08393
93474
49241
G.1
10575
56525
33521
DB6
202262
893944
159068

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
20
46
05
G.7
680
829
263
G.6
2191
7691
7864
8227
0175
6161
3338
5676
9686
G.5
1303
3549
3111
G.4
08260
56548
01362
27933
65230
98584
16956
83282
27486
60713
55407
00657
60103
00007
05008
28312
19910
77179
55129
24153
95176
G.3
94814
49836
47563
24756
11953
57946
G.2
35945
97802
91825
G.1
48365
22917
01494
DB6
245680
264393
752291

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 121