• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5

, ngày 19/10/2017
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
10
27
17
G.7
413
712
499
G.6
5562
6465
7915
7847
9583
4858
7450
5066
2714
G.5
8705
5225
9053
G.4
01208
60577
08305
47765
18268
04844
61528
21850
55022
57781
69614
25751
90347
23009
76436
37986
12737
16696
25461
00733
28954
G.3
48129
39479
06916
47902
41091
86611
G.2
08526
36350
10268
G.1
55963
56404
73804
DB6
907432
932473
054460

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5

, ngày 12/10/2017
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
39
96
53
G.7
304
685
321
G.6
0844
5565
2561
7028
8953
9619
8595
4483
9641
G.5
2179
4134
8765
G.4
75530
13666
73130
66552
19739
26306
82303
74766
38553
56501
07519
06473
37170
32325
42042
62931
33063
85736
52593
83380
59948
G.3
18818
09422
56339
35293
30743
85077
G.2
02569
43147
29654
G.1
30537
22047
09358
DB6
929112
010387
945267

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 5, XSMT ngày 05/10/2017

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
32
89
26
G.7
628
795
516
G.6
5611
1903
8229
1267
0750
8403
5019
6027
7146
G.5
2430
0784
9606
G.4
60948
84293
03894
45856
13044
15435
48072
34192
93719
28965
97874
78507
48758
25480
52877
84125
71128
05940
59427
28488
57270
G.3
25009
23188
55549
61603
21698
28715
G.2
69899
42497
33773
G.1
68556
73151
82307
DB6
219735
200647
936340

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5

, ngày 28/09/2017
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
23
62
19
G.7
970
044
207
G.6
3624
7716
2510
3190
9439
1673
8634
4968
9843
G.5
0945
6914
6496
G.4
60344
63942
28532
70268
74615
69478
93185
49211
75658
94869
00714
36762
16526
50828
54872
09737
39697
40465
51662
40549
19773
G.3
95129
75720
68024
52316
53800
20054
G.2
91013
07932
52698
G.1
87317
42910
58663
DB6
292529
585000
033743

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5

, ngày 21/09/2017
Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
98
44
08
G.7
929
165
023
G.6
2578
8522
7059
8530
7497
7874
4602
8081
3471
G.5
0843
0766
5815
G.4
55744
38150
02577
89868
21862
12118
68835
26808
42559
24811
16553
23076
96527
18242
36741
76596
40259
24205
06758
38758
44877
G.3
69127
90884
40492
42992
34147
76722
G.2
80185
14730
72991
G.1
99779
48005
73962
DB6
924868
231874
280854

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 5, XSMT ngày 14/09/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
99
73
00
G.7
087
574
775
G.6
5811
2483
5013
4107
5381
1316
5904
6525
4056
G.5
0960
9127
9509
G.4
82545
49664
74562
15671
99809
79937
21723
80693
22717
84478
87304
37221
11095
63599
02001
26033
47418
77770
37785
13767
24973
G.3
49994
99002
80416
03859
58871
48121
G.2
63288
92091
53194
G.1
29621
76295
21004
DB6
206347
101900
776396

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 07/09/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
83
74
53
G.7
055
689
695
G.6
6945
3066
5553
7584
4041
0282
0534
9550
3268
G.5
3747
2353
5193
G.4
17379
40441
49167
59836
49960
07660
98357
36828
71195
16689
62936
35626
80225
28708
80805
63736
19572
65506
31467
69259
08477
G.3
09735
02890
91089
03349
10810
02429
G.2
01074
34668
20010
G.1
08009
79422
55891
DB6
862178
117871
809128

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5, ngày 31/08/2017

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
83
07
68
G.7
090
742
328
G.6
5569
7368
9959
2022
6145
8533
7400
7834
8708
G.5
8410
3075
3079
G.4
51467
02059
21821
46010
29293
02006
04484
69771
76703
61336
05914
20317
95393
78180
27637
68657
28066
90400
77266
32773
20425
G.3
61438
23738
95314
04119
68841
95032
G.2
82055
41465
35855
G.1
17958
00331
81799
DB6
349596
803563
329026

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 5, XSMT ngày 24/08/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
24
33
79
G.7
886
843
666
G.6
7053
4636
8683
5479
3952
7133
7152
7544
1638
G.5
5269
5290
4999
G.4
73069
60190
25440
93897
17526
14384
65808
22180
77040
06276
40259
75571
26020
50970
58037
37848
21065
71318
73061
22015
97064
G.3
89363
71217
90896
38472
48433
36395
G.2
32478
07050
81179
G.1
48055
16025
26416
DB6
277534
601136
950211

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 17/08/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
42
62
64
G.7
466
808
927
G.6
9929
7417
9054
5269
9969
5613
6531
5765
8551
G.5
6354
2373
5538
G.4
44628
81764
54129
35755
43071
07956
21625
07190
96006
72250
90311
47370
24082
88855
70542
65287
59721
95782
74682
51807
78048
G.3
22685
08060
31815
44991
47319
37005
G.2
57454
55203
88000
G.1
20747
36672
41936
DB6
319939
466901
971117

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 83