• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
10
18
40
G.7
933
812
557
G.6
3613
1594
4715
4846
4905
7292
8836
4899
2986
G.5
4048
0415
5835
G.4
62228
08128
13973
78301
63616
87947
20681
94179
86090
18669
79916
08395
78882
69377
96792
60127
88910
21438
22214
05897
92731
G.3
15228
07260
65564
62376
81751
85029
G.2
23182
39074
78394
G.1
08042
81862
28145
DB6
493570
254244
667910

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
93
83
50
G.7
183
540
991
G.6
6613
2039
7397
4864
4611
0947
1593
9689
7675
G.5
7018
4951
4621
G.4
89061
26671
19327
03145
96698
27972
09554
39067
76495
06956
02483
15902
15125
49422
35543
11376
58765
94079
18041
20082
11242
G.3
14083
98051
24332
04670
09540
74217
G.2
86529
22312
77489
G.1
00477
12501
51659
DB6
603521
817551
845213

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
15
98
69
G.7
578
459
983
G.6
6351
2920
7736
6060
1404
9559
3320
5492
3376
G.5
0140
8992
2244
G.4
66631
76494
88069
62387
09253
65552
73563
54616
57566
17731
20805
46296
43843
11632
52891
69457
77434
77866
19703
95084
22978
G.3
48113
64025
42227
74943
23200
48253
G.2
26006
36815
80826
G.1
14168
06796
79951
DB6
128250
869657
620024

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
68
45
81
G.7
016
098
548
G.6
9774
8447
9940
2059
1885
3231
3372
1314
5720
G.5
6165
1991
1644
G.4
81881
10008
65318
27500
69227
81970
96769
96048
23541
12187
17829
39000
32489
30498
35627
81934
27782
88549
12526
73167
65320
G.3
91845
42036
37629
77750
37599
97439
G.2
73883
28148
46282
G.1
06933
80714
91820
DB6
844599
423730
493965

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
31
52
28
G.7
034
802
010
G.6
5363
5671
4596
6805
5052
6567
7799
8198
2919
G.5
3476
6601
9493
G.4
32244
68935
70372
98320
70809
36080
69505
08676
54553
16030
19098
75707
23926
70482
60527
75655
88700
14619
30937
85457
18052
G.3
17980
84770
14566
10272
92865
91992
G.2
15031
85737
07358
G.1
17743
33860
28757
DB6
595385
825397
946973

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
G.8
00
28
91
G.7
026
087
357
G.6
9211
0960
1605
3598
9918
0922
5054
6710
5220
G.5
7422
2407
2115
G.4
68535
90878
59549
14906
65245
43123
55185
83129
02374
99853
68122
04274
63512
77125
35188
49747
78879
19709
60936
66903
42952
G.3
38175
88363
89616
15401
85834
10600
G.2
40725
27953
59482
G.1
41339
78194
88574
DB6
091975
543468
910642

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
85
20
35
G.7
314
457
389
G.6
6576
1101
7390
9606
3484
7956
4625
8127
9512
G.5
6432
2614
8141
G.4
34711
26812
53779
06632
80386
04513
53041
80536
03085
88121
38935
73777
10260
81150
73405
93848
50782
28598
21589
40505
88529
G.3
13117
92847
28694
88507
84804
21791
G.2
67799
27977
90307
G.1
05322
37072
39690
DB6
110565
052062
799350

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
35
83
51
G.7
040
013
554
G.6
0110
8899
4563
0113
6571
8640
2133
5358
2972
G.5
7141
6605
6222
G.4
51538
95327
32668
31566
54463
58408
29312
92063
55128
96036
22575
03126
61295
67934
24701
85997
34531
77958
85123
06718
03869
G.3
53485
71329
53614
17786
30943
77404
G.2
49642
91583
53125
G.1
10791
29959
24758
DB6
738313
845534
257192

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
49
27
42
G.7
852
421
126
G.6
5099
8978
7707
7454
5405
3299
4389
7168
8790
G.5
7826
9377
7006
G.4
29578
69088
03310
22263
13149
56417
41410
27844
44862
51026
52939
38871
86500
55701
37567
15370
21066
88571
27866
24577
15020
G.3
78485
97538
44109
71118
95582
17778
G.2
05511
45069
55958
G.1
59036
55506
49852
DB6
965435
046753
427968

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Quảng Trị
Bình Định
G.8
87
53
20
G.7
240
729
254
G.6
4104
8223
7981
0969
5129
6007
5786
9320
6235
G.5
6439
1114
1800
G.4
67849
31455
57538
76609
09463
48748
33807
86903
45454
49576
85922
28676
75275
43992
87296
11651
72028
91663
82563
08104
54462
G.3
07962
55809
72478
19784
43850
99436
G.2
06825
67078
94435
G.1
19355
31770
62247
DB6
403667
455972
728953

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 200