Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5

, ngày 23/03/2017
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
06
70
36
G.7
669
978
917
G.6
4983
7332
5262
2391
9035
8102
3593
2635
6066
G.5
0674
0087
0691
G.4
50028
31006
06974
89934
10784
63750
52733
82173
90702
43597
51708
39472
84118
06784
57123
65712
31467
07676
64871
13257
41465
G.3
59227
52662
88000
82087
27252
22386
G.2
81046
29249
39199
G.1
15132
89416
78947
DB
71379
07510
85310

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5

, ngày 16/03/2017
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
15
82
86
G.7
571
743
083
G.6
4624
0372
4023
2055
6205
1677
6804
0987
6880
G.5
7322
4136
9838
G.4
22749
67725
62554
63629
26917
17268
34609
66833
09970
71225
25632
98277
01041
33919
16242
65312
79960
14298
52604
89759
99791
G.3
47239
35466
95026
84759
39190
81319
G.2
80601
30864
90848
G.1
30700
51341
28370
DB
33333
69816
19937

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 5, XSMT ngày 09/03/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
44
64
38
G.7
340
016
509
G.6
6534
2372
9832
0189
6763
1029
6279
6592
8373
G.5
7544
7505
4871
G.4
25868
99599
90489
64972
59197
45955
99069
62660
82393
77781
37772
61019
79660
67047
38071
56828
79687
19650
15407
26487
27536
G.3
33549
29177
38697
41521
81887
90108
G.2
73328
31795
64229
G.1
19338
82364
90802
DB
67760
30275
46661

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5

, ngày 02/03/2017
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
22
11
74
G.7
314
755
789
G.6
2186
9047
2118
5598
8830
2708
6157
6392
4677
G.5
3316
1148
9718
G.4
09529
49802
02018
32952
17859
04758
78581
50218
68767
26372
54667
02557
71632
48971
58292
85586
53434
52086
65219
96013
71802
G.3
27039
76188
94837
65884
92719
78796
G.2
40866
79677
42409
G.1
06426
76124
75926
DB
39762
02646
37562

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5

, ngày 23/02/2017
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
81
73
93
G.7
579
459
331
G.6
2120
2369
7987
6526
3545
7784
9892
6711
1296
G.5
2035
0683
9345
G.4
02655
75272
19298
83866
80858
32404
22681
40832
95467
27255
88128
47021
60670
95607
52280
01713
72494
33479
14100
81972
10196
G.3
03761
11509
10303
62935
26119
40732
G.2
62299
40050
87368
G.1
13834
57788
87725
DB
82705
91843
02256

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 5, XSMT ngày 16/02/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
54
51
14
G.7
311
591
154
G.6
9231
4078
1927
1723
2794
7271
8172
4939
9177
G.5
7546
9221
4219
G.4
15594
23243
72320
61838
12551
21886
91373
29837
27192
92332
54635
62752
65113
42163
26467
02810
88253
59943
19935
54920
46745
G.3
52916
71225
45570
57104
25913
82319
G.2
35454
28606
06748
G.1
07217
54073
01105
DB
54765
70564
03734

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 09/02/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
11
45
05
G.7
003
110
792
G.6
0667
2357
5816
7660
8694
8850
0899
1373
2112
G.5
1628
2073
9157
G.4
46521
94898
87905
79421
89811
50772
39554
74668
06550
78784
11220
99803
46795
46408
44070
95992
94846
43136
35811
05351
99369
G.3
10178
42108
06782
53127
06397
38318
G.2
55272
63214
00998
G.1
17638
22202
10898
DB
46666
10691
48991

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5, ngày 02/02/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
37
33
47
G.7
956
944
378
G.6
4577
1627
5462
6488
5410
7045
0002
0124
4140
G.5
8412
2066
1119
G.4
77834
87319
50285
37646
50965
47380
21643
61089
28863
48690
31788
33631
16494
41064
83253
64499
39743
55661
36075
32701
53144
G.3
03856
08036
32638
70175
50848
11455
G.2
34662
48863
52093
G.1
53399
64933
05227
DB
77770
45381
79412

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 5, XSMT ngày 26/01/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
66
38
08
G.7
201
174
064
G.6
9621
9236
9165
1620
6856
9785
1957
8872
2419
G.5
9474
1394
9123
G.4
19027
86362
56589
54079
41622
50146
20005
44745
25670
70680
77008
85798
56317
50215
02750
01684
84665
51051
08425
32334
80460
G.3
05677
80858
54970
90458
16520
47187
G.2
26758
00571
15086
G.1
06496
64237
54287
DB
33322
53773
90306

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 19/01/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
38
19
15
G.7
399
340
411
G.6
0018
0084
6698
8885
1233
1095
6920
1634
9727
G.5
8221
4309
0469
G.4
09544
42360
13630
39122
18470
62069
65478
63314
84430
27443
76813
09471
04629
30756
27436
01245
45882
27355
85740
91843
52137
G.3
09081
24787
18663
22577
90059
32631
G.2
47107
11438
55819
G.1
91397
47215
95070
DB
66334
76325
08373

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 68