• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
80
17
65
G.7
579
892
052
G.6
6715
5613
7978
9965
9548
3544
1637
2807
7016
G.5
2094
6404
8175
G.4
60687
28993
26943
71784
51835
06292
40231
05175
60115
57897
89763
53807
23906
09808
67676
04989
00058
58725
62229
97681
85696
G.3
78212
60978
83416
86188
35905
15538
G.2
68056
32865
76889
G.1
18362
92758
77245
DB6
821817
288354
261138

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
57
25
65
G.7
011
855
335
G.6
9791
2417
8646
9892
0090
9690
8370
2561
0987
G.5
6180
0407
2352
G.4
39204
61375
38519
62337
41598
52205
09506
08558
26696
89097
54089
18473
57534
45219
20448
17405
90544
92581
96802
92230
54400
G.3
08615
12517
29467
70088
49064
06368
G.2
55493
67443
85121
G.1
94051
47336
22453
DB6
718248
598125
112526

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
84
11
88
G.7
436
969
697
G.6
4860
8671
4141
6027
5102
4979
5321
5096
2565
G.5
3276
7008
5651
G.4
53359
96596
30550
67600
57033
32796
83334
38949
58147
02068
30744
30100
17669
76611
43213
86973
30144
00649
61771
91812
05077
G.3
25269
23289
14635
73175
34332
27647
G.2
79086
22046
40403
G.1
23834
50472
84850
DB6
980415
423280
430830

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
29
69
31
G.7
475
721
986
G.6
6529
9144
0987
0873
1395
5876
9586
0927
3753
G.5
7418
0355
2396
G.4
24283
26961
08465
64120
65978
27166
32892
96029
05348
43572
71979
50759
68033
18864
86712
51050
64466
34056
81228
61777
86920
G.3
82052
91434
89737
15154
12904
07060
G.2
91845
75680
26070
G.1
80483
50865
38925
DB6
999966
639875
647494

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
46
07
52
G.7
907
139
506
G.6
4445
4421
0512
8454
0865
7531
3313
4503
9866
G.5
1071
4759
6112
G.4
54304
35984
92487
66204
50108
65530
61218
00109
50304
34299
07502
46181
89669
07736
05701
27444
90377
96367
06285
46927
70940
G.3
33494
53251
97331
43027
88336
86401
G.2
35661
33366
74255
G.1
85882
33581
05537
DB6
298660
811255
680980

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
18
37
11
G.7
047
240
064
G.6
9696
9917
2040
3907
8388
3571
4614
4099
8287
G.5
1139
3342
5221
G.4
96231
68895
92581
30364
71531
42375
86740
23338
82409
20296
97785
30666
21344
84162
62063
84163
42156
00506
69731
74531
26983
G.3
04991
89999
81739
94724
17057
92166
G.2
22148
88810
58834
G.1
41179
54375
66349
DB6
831049
563026
369746

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
74
61
34
G.7
920
744
762
G.6
8135
3726
5857
4347
4573
9457
6414
5682
2602
G.5
4437
1285
1549
G.4
26225
09445
06986
32564
10198
87816
33580
72145
79876
99288
63225
62350
22113
86920
79806
95282
92091
79388
70622
26172
48050
G.3
57580
36387
21074
20609
61694
28605
G.2
79838
71003
00877
G.1
17630
97604
53625
DB6
806522
992185
995436

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
04
36
76
G.7
475
913
677
G.6
4844
9381
6037
9585
0268
3062
9200
8609
9938
G.5
8759
1230
7431
G.4
28118
73295
36175
51380
80611
31289
02012
27060
13504
51387
38213
09682
51682
58146
69291
91422
29830
84070
10147
13626
15922
G.3
63219
76103
47066
87536
47917
56922
G.2
71599
38373
77644
G.1
94282
09145
32919
DB6
429678
979905
594440

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
03
60
93
G.7
578
363
514
G.6
1717
8995
3766
1867
3793
3161
5888
1633
8600
G.5
6743
5207
5676
G.4
60546
25820
38539
82395
59783
13691
95288
37976
64880
64528
86495
26722
07657
28120
54617
88593
16298
66857
21397
02732
18194
G.3
75938
88413
08683
90360
38776
36101
G.2
79557
76582
63115
G.1
28986
94044
07995
DB6
406179
034891
724850

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
60
57
66
G.7
549
204
625
G.6
3167
7944
1754
6703
3142
9988
4829
7048
5365
G.5
8235
0200
8147
G.4
81255
82373
24587
43473
72812
21766
46036
90140
71418
52209
96679
37209
74729
56431
90361
37381
79707
81298
51969
07320
92519
G.3
78804
23570
43915
78097
35848
87195
G.2
83917
86167
84240
G.1
20445
65378
24462
DB6
758074
396644
657656

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 126