• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5

, ngày 16/08/2018
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
13
80
13
G.7
724
558
327
G.6
4211
7680
2577
1711
3543
1980
4608
3395
8382
G.5
8860
9527
6146
G.4
91799
25557
77601
89837
67291
26459
84022
64491
98560
67312
11994
98451
04550
00863
17652
17458
11985
86746
20251
12164
48115
G.3
99051
00457
82863
53562
74316
21685
G.2
65473
23486
28894
G.1
05553
49104
32172
DB6
246236
270498
849325

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5

, ngày 09/08/2018
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
25
12
66
G.7
167
463
533
G.6
6822
4960
7957
8723
1807
6176
1135
2090
6951
G.5
8227
9790
2243
G.4
20431
86674
55581
15210
88406
04181
34934
55289
42390
76732
67480
54939
80851
16059
33730
76257
12510
07561
04492
82078
33081
G.3
07600
09965
33328
00467
70759
02782
G.2
98439
49963
58352
G.1
44798
84459
50778
DB6
523863
232178
289062

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 5, XSMT ngày 02/08/2018

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
24
59
43
G.7
688
493
819
G.6
1739
9050
1961
4667
2011
6054
5186
0284
3756
G.5
2951
0511
4617
G.4
73480
68388
55243
06836
93054
03858
60964
41547
69722
39839
55209
29314
84134
83255
66696
32867
31854
81532
85142
13753
05418
G.3
70914
10390
13238
86283
46538
87519
G.2
42584
78658
38211
G.1
20898
86470
71786
DB6
771547
868160
272760

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5

, ngày 26/07/2018
Giải thưởng
Quảng Trị
Quảng Bình
Bình Định
G.8
18
66
34
G.7
033
553
030
G.6
4549
3961
1093
4752
9898
9606
1506
1877
9506
G.5
0275
6083
8390
G.4
83039
33226
18013
19299
04938
29381
88692
32586
21646
06110
90693
16827
31782
80905
60116
40371
14124
97805
33666
08398
92098
G.3
01804
50746
07186
87608
00584
42856
G.2
15857
32028
23698
G.1
46472
16590
30712
DB6
886144
945181
021073

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5

, ngày 19/07/2018
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
15
34
11
G.7
829
075
213
G.6
0755
3286
7811
4048
1337
4911
7962
3084
1961
G.5
3496
3209
0951
G.4
06215
63208
13775
70619
63671
27311
66131
56556
22941
64756
18786
17913
40328
54531
54224
93267
91245
92315
70284
78503
87189
G.3
87566
09407
08103
39778
68684
72466
G.2
39735
42927
23421
G.1
37674
91271
09175
DB6
299508
809065
454971

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 5, XSMT ngày 12/07/2018

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
33
54
99
G.7
356
017
184
G.6
0238
0625
8781
2221
4931
0480
7102
5701
8191
G.5
8461
1707
1790
G.4
71067
03420
39399
40961
35347
68925
54510
56010
01113
13459
25760
58029
96301
82333
87608
05855
29297
06282
16467
02300
35835
G.3
80204
20163
61772
52985
14320
67224
G.2
08784
72310
72583
G.1
24894
02996
05727
DB6
212776
550229
167124

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 05/07/2018

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
77
12
19
G.7
452
305
099
G.6
0070
8960
8385
1008
6673
7971
8166
3444
3716
G.5
4267
3625
8375
G.4
81549
03736
16503
37278
72789
41705
55052
24395
13547
07018
03500
72335
61032
63884
01630
96857
67400
02038
44467
87178
48905
G.3
54972
29404
71673
58868
84291
79086
G.2
13459
30670
97548
G.1
36277
51324
37425
DB6
259700
963900
891481

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5, ngày 28/06/2018

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
26
15
25
G.7
351
426
797
G.6
3088
6878
8361
7924
0784
8437
7316
5629
0378
G.5
1973
7703
7583
G.4
19196
46129
44035
63991
89150
71696
02979
82795
40427
15328
44609
33646
48071
23900
76436
17965
93687
71172
61112
63320
11972
G.3
09997
47894
07130
11252
76391
87902
G.2
74322
26744
55246
G.1
46595
72289
80438
DB6
011877
196833
237705

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 5, XSMT ngày 21/06/2018

Giải thưởng
Quảng Trị
Quảng Bình
Bình Định
G.8
32
36
69
G.7
634
967
557
G.6
3110
4179
0819
6800
1395
1343
2998
1999
4962
G.5
9143
4238
4060
G.4
67026
69013
91826
67503
55101
42413
86352
90802
99991
45543
07647
83171
00436
01495
35751
66260
18612
90392
74144
58162
66692
G.3
89069
61755
72121
57249
11534
26658
G.2
62710
06472
99806
G.1
41118
99604
76929
DB6
716224
465818
384090

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 14/06/2018

Giải thưởng
Quảng Bình
Quảng Trị
Bình Định
G.8
84
37
07
G.7
223
069
395
G.6
8256
3853
0745
4538
8545
3754
6535
6839
8144
G.5
0118
6359
6199
G.4
06115
96281
11094
25822
88051
00394
54354
09703
79748
89168
71738
44591
14324
16781
46493
61235
92340
02084
98887
34643
16047
G.3
32042
12968
54130
02825
26829
30913
G.2
80703
53061
60452
G.1
16203
38772
61296
DB6
051495
710711
857694

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 31