• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5

, ngày 21/06/2018
Giải thưởng
Quảng Trị
Quảng Bình
Bình Định
G.8
32
36
69
G.7
634
967
557
G.6
3110
4179
0819
6800
1395
1343
2998
1999
4962
G.5
9143
4238
4060
G.4
67026
69013
91826
67503
55101
42413
86352
90802
99991
45543
07647
83171
00436
01495
35751
66260
18612
90392
74144
58162
66692
G.3
89069
61755
72121
57249
11534
26658
G.2
62710
06472
99806
G.1
41118
99604
76929
DB6
716224
465818
384090

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5

, ngày 14/06/2018
Giải thưởng
Quảng Bình
Quảng Trị
Bình Định
G.8
84
37
07
G.7
223
069
395
G.6
8256
3853
0745
4538
8545
3754
6535
6839
8144
G.5
0118
6359
6199
G.4
06115
96281
11094
25822
88051
00394
54354
09703
79748
89168
71738
44591
14324
16781
46493
61235
92340
02084
98887
34643
16047
G.3
32042
12968
54130
02825
26829
30913
G.2
80703
53061
60452
G.1
16203
38772
61296
DB6
051495
710711
857694

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 5, XSMT ngày 07/06/2018

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
41
91
92
G.7
044
831
047
G.6
3367
8729
0561
2137
6230
4825
2619
0142
5974
G.5
4014
1156
0323
G.4
61129
58480
94356
96101
42858
24571
24954
97946
06910
61731
69889
29410
98840
37432
78896
83899
26159
62660
29555
48288
17361
G.3
55917
62817
57948
60644
78593
84180
G.2
10919
56786
33565
G.1
37174
86069
15351
DB6
942549
990473
121346

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5

, ngày 31/05/2018
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
78
54
39
G.7
012
800
049
G.6
3540
2590
8064
9129
9182
5160
9750
7064
8142
G.5
4006
1824
0122
G.4
81204
55656
85071
53223
68743
48687
63816
74567
59102
52090
30407
88688
47579
50660
47546
33191
33577
66961
98129
44759
68933
G.3
36176
86319
44563
57839
71512
55187
G.2
36630
54743
20892
G.1
42892
86754
44758
DB6
574709
583362
546154

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5

, ngày 24/05/2018
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
46
17
88
G.7
935
412
758
G.6
9719
5533
8982
1067
1209
7946
0440
4475
2413
G.5
1136
7590
4220
G.4
52668
50895
28546
98872
27267
80934
39122
40773
03367
65013
24305
07420
12652
99364
98381
65918
34831
79804
81925
17905
46113
G.3
73145
58035
49657
96947
27142
93838
G.2
75688
31388
42340
G.1
60121
60878
20152
DB6
672394
657422
758265

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 5, XSMT ngày 17/05/2018

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
12
88
81
G.7
715
969
046
G.6
5552
7599
7561
4207
9877
7330
5717
0601
3533
G.5
9986
8554
4261
G.4
42682
71825
90676
41816
92907
04064
92746
97373
63319
97334
00392
94048
44441
15047
61804
13593
22981
92617
69655
74344
71732
G.3
68072
76968
11409
20720
11610
66234
G.2
09251
60545
02119
G.1
11332
58481
97873
DB6
095667
646624
172742

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 10/05/2018

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
85
43
35
G.7
306
482
228
G.6
2162
3353
5741
9077
7659
2237
4177
2476
5331
G.5
7208
2944
1612
G.4
47217
08773
53235
84021
29698
14190
20447
16735
88803
69943
39601
60449
51123
07854
68358
83659
71637
85186
90530
67682
38937
G.3
50570
52390
13632
85846
20784
53942
G.2
82125
20355
32345
G.1
30530
84746
42905
DB6
513859
845617
601279

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5, ngày 03/05/2018

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
84
18
30
G.7
940
035
900
G.6
4941
6347
9737
5761
1363
0284
8071
8719
4860
G.5
0381
4210
0817
G.4
48046
88633
43637
71868
88261
07032
71532
27251
79720
85742
11368
05859
65364
97542
46166
33657
48827
51271
95029
41997
58610
G.3
35261
98861
48345
53925
18523
22046
G.2
46557
96241
82951
G.1
22375
74131
94850
DB6
613146
203333
730554

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 5, XSMT ngày 26/04/2018

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
98
22
67
G.7
094
288
517
G.6
4585
3777
3974
5050
6914
6321
0357
1690
2308
G.5
0155
1728
6103
G.4
38339
37498
72796
14205
87417
35422
31127
64033
68751
27180
17627
18656
01098
45779
05736
98702
65952
69395
25876
83362
52261
G.3
71046
74323
51509
24906
23287
49430
G.2
08733
04267
40302
G.1
80952
68293
05039
DB6
353445
659813
941451

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 19/04/2018

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
76
84
88
G.7
389
418
794
G.6
9756
9258
1836
6847
9089
9803
6414
9305
3766
G.5
1406
5887
5893
G.4
04927
47785
93278
92392
46546
24734
69185
37004
47811
29522
71435
71672
26136
07043
75952
12644
04517
77435
83886
65294
60085
G.3
86267
25517
06609
66228
78645
85128
G.2
03562
18790
08392
G.1
85163
67381
65284
DB6
625693
408151
018189

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 104