• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5

, ngày 22/02/2018
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
15
35
83
G.7
650
581
476
G.6
5086
2647
4004
6115
1304
3278
1940
6400
0160
G.5
2545
7876
7736
G.4
90887
76500
79907
87473
40865
26944
94433
25792
41686
30624
08541
48513
84544
67267
32709
31971
02804
79861
70549
00897
90296
G.3
80269
01649
49665
65803
59424
50932
G.2
98225
19208
58220
G.1
46296
83225
66623
DB6
544684
480829
939882

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5

, ngày 15/02/2018
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
97
78
43
G.7
843
627
986
G.6
1009
6074
5410
4072
0246
6892
4272
9330
4593
G.5
0452
5070
1249
G.4
16843
78429
89371
65754
91361
66820
10990
17553
90118
03957
06611
61742
04272
51433
78792
51292
47706
33236
32117
28741
45451
G.3
18539
37106
97244
50965
35425
96881
G.2
69028
98931
12951
G.1
84389
90476
96290
DB6
290528
668303
542849

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 5, XSMT ngày 08/02/2018

Giải thưởng
Quảng Trị
Quảng Bình
Bình Định
G.8
19
35
43
G.7
461
361
173
G.6
8060
7094
4360
2932
2236
3363
9399
3467
1386
G.5
6320
3173
2361
G.4
06117
70500
41111
88541
39796
48172
54013
64488
07742
95016
82379
54196
15110
43480
42172
38595
08877
67427
56841
08100
16238
G.3
19041
08305
41137
90247
72226
37756
G.2
27547
16495
57713
G.1
38141
36900
66877
DB6
576171
316232
450787

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5

, ngày 01/02/2018
Giải thưởng
Quảng Trị
Quảng Bình
Bình Định
G.8
10
31
81
G.7
901
704
083
G.6
9923
5335
7229
8713
4669
4547
7545
5673
3248
G.5
4546
9864
6488
G.4
46934
98596
21555
65599
79985
69552
05289
73243
62457
18704
92616
35275
53228
48991
68459
09139
76577
79704
05386
74817
39984
G.3
42867
49935
76772
69007
97670
37462
G.2
13323
58335
18993
G.1
91718
26717
15967
DB6
884210
269143
211667

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5

, ngày 25/01/2018
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
75
96
01
G.7
423
042
283
G.6
9796
7600
7943
0921
9426
6255
8813
2201
1585
G.5
4920
7560
1096
G.4
49300
67276
45283
04260
57840
51544
15114
27832
53815
95744
54062
70811
50214
76775
17989
99395
82022
19794
48727
10074
72886
G.3
72632
80253
09091
14275
55772
57116
G.2
85659
32117
89795
G.1
90762
40330
27534
DB6
933697
179436
166988

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 5, XSMT ngày 18/01/2018

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
78
81
84
G.7
961
028
810
G.6
1685
2700
9745
0999
0604
8904
2693
9627
8257
G.5
5643
5456
0168
G.4
02941
73718
33258
92570
55941
36212
70538
79279
18258
82470
88949
78955
90689
63601
01830
49297
28127
31116
46364
44518
23605
G.3
56079
72044
92127
16326
46894
81597
G.2
56663
25413
18960
G.1
81205
64152
07232
DB6
643874
650269
717522

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 11/01/2018

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
44
31
90
G.7
112
180
926
G.6
0333
0036
9776
5952
4885
1999
4550
6484
7604
G.5
9958
1959
6878
G.4
25095
46796
74514
45403
27576
12885
57523
08938
68548
26100
98459
73558
09046
74944
13240
62391
16304
38457
32368
07412
75465
G.3
83299
08933
93585
66879
85784
01773
G.2
02688
74915
01637
G.1
60324
67891
22033
DB6
073605
240210
188861

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5, ngày 04/01/2018

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
67
06
17
G.7
943
764
467
G.6
6427
7717
7060
9904
4318
4300
4323
1759
0038
G.5
3599
4411
4273
G.4
00178
56071
34080
40788
59049
03406
55623
50415
12368
94370
01841
48748
03753
47942
11956
54697
81676
57620
58900
74229
74137
G.3
26904
57373
61056
74221
51950
92381
G.2
27814
23911
49224
G.1
44528
20091
63546
DB6
793010
824996
843493

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 5, XSMT ngày 28/12/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
88
40
96
G.7
217
468
578
G.6
1841
5391
8097
9927
3125
3386
2768
4058
3610
G.5
9426
9648
9523
G.4
21287
07736
98314
95102
52483
51845
31562
13405
06848
42132
50442
93665
85754
16517
01628
13620
74748
41490
31185
24288
61340
G.3
73672
19677
55148
54306
08360
53419
G.2
28120
09476
79527
G.1
07843
74216
64175
DB6
734301
419052
343161

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 21/12/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
68
61
84
G.7
165
950
949
G.6
0096
1470
4235
4929
0737
5981
0680
2390
6398
G.5
8973
3739
7918
G.4
61308
87160
95627
62990
16745
37153
34817
11586
91949
21039
55616
58422
44105
35311
52725
71976
16980
01652
43700
96349
65003
G.3
45662
47735
29750
82869
54960
97755
G.2
49388
02040
34336
G.1
10873
60407
96340
DB6
387500
207580
312863

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 42