• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
20
46
05
G.7
680
829
263
G.6
2191
7691
7864
8227
0175
6161
3338
5676
9686
G.5
1303
3549
3111
G.4
08260
56548
01362
27933
65230
98584
16956
83282
27486
60713
55407
00657
60103
00007
05008
28312
19910
77179
55129
24153
95176
G.3
94814
49836
47563
24756
11953
57946
G.2
35945
97802
91825
G.1
48365
22917
01494
DB6
245680
264393
752291

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
44
75
30
G.7
892
972
963
G.6
4297
5772
0281
4937
4851
1103
6613
0629
1838
G.5
8215
6155
6201
G.4
84340
30802
01032
11005
53966
91640
88175
56056
38005
06290
04766
87306
03264
38781
29457
47011
53251
81100
70831
22781
82002
G.3
33274
21502
66201
78192
93727
37166
G.2
30232
82844
44824
G.1
88966
12760
51331
DB6
372570
952742
583195

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Trị
Quảng Bình
Bình Định
G.8
02
27
84
G.7
771
354
513
G.6
3584
6920
9672
3147
8566
6401
4659
6138
5717
G.5
6042
0011
4185
G.4
26086
82393
20337
98139
31598
47513
57953
31373
74150
63051
10921
88692
40180
57946
71859
26798
60756
73069
96665
15500
51166
G.3
40333
77503
64621
24936
10279
35943
G.2
19987
08098
51704
G.1
94209
63934
07425
DB6
230558
364611
529909

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
53
77
19
G.7
200
176
495
G.6
4259
5379
7244
3185
2911
8993
7957
9332
6735
G.5
9847
5242
6708
G.4
40893
35469
10539
92902
20707
09092
47445
97527
72808
53684
71398
61175
15847
50934
80242
47032
83108
43236
40602
75819
74475
G.3
24704
34950
77827
46969
42580
86244
G.2
15151
13769
08427
G.1
61868
70188
83180
DB6
287178
919917
353003

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
17
14
29
G.7
155
528
883
G.6
7686
3902
8181
0152
4069
9025
6902
3679
3230
G.5
3120
4678
3923
G.4
69067
65307
22244
19333
26373
59185
89126
57250
84704
96173
19026
46058
77832
87672
40581
03779
50407
23331
78601
67477
21020
G.3
00295
13613
02709
66567
63373
48819
G.2
18603
94126
38226
G.1
75971
58567
90123
DB6
174772
287715
791109

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
50
88
35
G.7
871
032
179
G.6
1966
5755
3679
9345
6017
7566
0591
8410
3648
G.5
0327
1822
8069
G.4
67864
15799
49115
83541
67255
00570
39932
44062
08251
05508
34608
55913
63768
41719
55161
51679
96188
85786
74203
38484
92061
G.3
77492
30141
44219
81345
32111
58865
G.2
33884
45535
38478
G.1
17552
02962
35568
DB6
123631
949450
221774

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
46
54
65
G.7
061
942
129
G.6
0709
6824
6182
3387
8097
9901
3325
7139
2125
G.5
5760
8660
9723
G.4
03438
59128
89232
59501
87756
94667
05003
40397
00272
80605
66251
55289
95365
17238
29773
10230
66154
33759
94845
89673
94569
G.3
89378
72782
81890
27519
75224
28988
G.2
23895
26977
09896
G.1
83809
85124
66019
DB6
890212
844730
508025

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
62
30
77
G.7
723
965
932
G.6
0331
6379
1519
7877
8337
8630
6654
2441
8913
G.5
6206
0034
8897
G.4
27506
30207
77469
26951
32570
89538
16759
34864
80868
77822
95853
13819
89815
03381
98073
20990
99812
54519
37376
08276
72281
G.3
67182
53262
02319
67343
95474
85725
G.2
02191
97847
89709
G.1
45787
62167
10935
DB6
938961
401910
940577

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
79
20
80
G.7
784
835
715
G.6
6327
1922
6993
3595
4342
2574
1890
2118
5252
G.5
2753
1085
0030
G.4
14174
77819
16866
39183
92084
83536
37675
05986
64284
08925
88591
95527
10915
95500
79423
47116
56485
68174
90123
96440
03213
G.3
68042
96342
56484
79430
17701
78247
G.2
76872
73470
51164
G.1
90667
95349
89118
DB6
250809
137538
331815

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
26
37
42
G.7
851
275
944
G.6
3499
4642
9908
4544
5765
9532
0987
2351
6941
G.5
2658
5339
1223
G.4
09958
61861
32491
15714
69105
09933
71170
53061
83924
44210
48034
62805
17838
98161
42241
30828
95858
84787
66833
53413
55633
G.3
85809
96885
31170
98705
61540
31573
G.2
44936
10441
01204
G.1
63729
85112
53348
DB6
221215
214214
428878

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 32