• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5

, ngày 22/06/2017
Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
63
95
14
G.7
423
115
867
G.6
9226
2150
3082
8110
2215
6956
7368
1590
4164
G.5
9066
6903
7474
G.4
45776
88410
35317
54816
49926
37091
49176
17197
44395
88823
07242
82876
94345
94726
21153
68300
26502
34413
28181
93958
28849
G.3
95463
80109
83620
91066
95200
74425
G.2
57325
65734
91299
G.1
77298
40356
62958
DB6
602522
482498
241474

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5

, ngày 15/06/2017
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
43
02
20
G.7
478
983
956
G.6
4580
9651
8922
1676
1808
3837
0287
5217
3581
G.5
0285
8710
7797
G.4
10653
92018
23236
20498
04569
57890
47268
58537
97391
81812
09577
28969
77571
62351
05944
13235
83696
22244
24281
63613
80726
G.3
00379
30082
21063
03821
50615
77101
G.2
43511
30379
68733
G.1
13139
29749
41814
DB6
539147
514158
123979

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 5, XSMT ngày 08/06/2017

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
24
68
47
G.7
076
559
347
G.6
1413
4503
1609
1633
3648
3492
6895
9029
7268
G.5
4204
4475
1318
G.4
73668
50216
68835
17099
96682
63960
17099
43445
61377
34572
43769
22717
68199
67053
59784
94625
48593
29604
51198
84839
50663
G.3
81257
17140
66455
60023
78407
50223
G.2
37429
94652
17124
G.1
43404
80189
62403
DB6
661911
431221
201587

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5

, ngày 01/06/2017
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
98
41
89
G.7
101
277
029
G.6
9555
2724
6094
6257
3288
6547
4498
8614
1557
G.5
8110
3589
6409
G.4
60619
53844
44216
29993
82467
75113
57973
24192
93892
68906
16490
75460
35138
99118
88492
19887
52799
30317
07478
21158
49669
G.3
69885
79627
93388
89731
08668
16217
G.2
17525
01700
54725
G.1
30688
61211
64545
DB6
658194
358684
077977

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5

, ngày 25/05/2017
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
42
60
40
G.7
299
639
854
G.6
8101
0212
6583
4266
3026
9204
8912
1742
2986
G.5
8187
3418
9286
G.4
24754
63162
97381
61583
59588
53797
45948
00540
97729
47046
27748
62372
39315
27348
55518
06248
36321
23675
96410
90277
23115
G.3
87989
19077
07107
03168
50447
16800
G.2
83195
80060
33298
G.1
42745
70562
41357
DB6
257121
696581
342438

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 5, XSMT ngày 18/05/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
97
75
89
G.7
517
077
774
G.6
7274
9848
4773
7279
3989
3071
9083
6672
6701
G.5
2731
9770
3045
G.4
15825
73773
77338
21741
61742
06730
79036
99919
07478
30023
77571
67508
11308
27901
45238
31218
87765
55278
11843
77124
37989
G.3
14796
26786
01883
93530
06522
82290
G.2
77962
03337
83463
G.1
60455
83213
23245
DB6
120078
677855
454276

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 11/05/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
32
98
70
G.7
992
720
469
G.6
1620
5334
0770
9622
8446
9638
1922
3348
9546
G.5
3468
6830
8133
G.4
17214
81602
77128
37026
60384
64953
35133
56256
35938
36174
95936
75468
56917
80429
88966
38331
85515
48844
21806
49724
09102
G.3
97269
28594
99886
59713
65395
28447
G.2
78791
61314
85894
G.1
81763
89592
53404
DB6
537604
984394
335756

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5, ngày 04/05/2017

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
50
26
85
G.7
056
959
458
G.6
1902
2863
3287
3138
6557
2607
9256
1510
8480
G.5
9878
9387
8964
G.4
81283
25462
74806
58075
50901
04720
13954
02379
72417
97233
29587
91654
43818
92213
80322
88216
88912
45201
06159
17545
17320
G.3
11239
57704
83180
62323
33090
07034
G.2
70674
87395
35098
G.1
43762
80305
39032
DB6
898716
814954
062974

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 5, XSMT ngày 27/04/2017

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
34
24
47
G.7
915
623
915
G.6
2080
7857
6020
6460
7335
3607
7896
3192
7879
G.5
9853
0860
9352
G.4
07911
74434
96612
00863
58222
00829
44024
64354
87400
19411
08621
95193
23398
01794
85764
15243
00740
26303
82238
62344
46423
G.3
80263
41851
96332
54573
94580
47035
G.2
52662
15192
64225
G.1
90036
49033
37873
DB6
368205
248290
588171

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 20/04/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
97
12
73
G.7
729
603
567
G.6
0894
3752
0807
6084
2561
1735
7593
7927
6775
G.5
5337
6679
0152
G.4
30171
32266
40021
48703
41799
81055
04357
21974
20989
54849
67585
55300
26734
30268
59770
40671
75712
84836
49999
52947
28321
G.3
22769
82441
37637
10339
99309
60473
G.2
75827
94130
27056
G.1
58735
17367
63045
DB6
788334
604472
354190

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 56