• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
20
71
81
G.7
065
818
671
G.6
8744
8770
8736
1075
8274
6474
8822
4588
2304
G.5
9375
4551
5366
G.4
93538
51187
07524
64212
75649
65687
25053
87899
57918
05658
40209
18518
09718
77303
42173
09609
86623
34133
00074
45660
55934
G.3
04377
73382
61074
24806
52275
05616
G.2
61009
05613
75336
G.1
17031
97274
04004
DB6
354957
979812
414048

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
19
73
72
G.7
099
712
193
G.6
0899
7763
1233
9368
6982
8068
3827
9333
5998
G.5
7203
5008
6352
G.4
56274
84588
49858
50414
77333
00075
27920
40195
32155
56172
68115
94080
36965
22412
22674
01900
17761
68279
31833
19377
49251
G.3
04948
69953
58830
00364
82848
25407
G.2
99253
38289
70655
G.1
50922
33539
78510
DB6
140054
405136
112021

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
07
39
39
G.7
557
484
477
G.6
0426
8085
5136
8983
0097
4509
8678
5153
3931
G.5
2854
4898
7427
G.4
21697
71606
84528
44286
43298
13265
16472
44040
23849
18019
26212
30878
08886
74739
60033
61384
73061
42516
37749
19073
48301
G.3
60809
94996
40130
46474
97798
15233
G.2
67195
25419
73231
G.1
07921
56417
20012
DB6
423116
092956
244187

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
52
33
45
G.7
698
329
160
G.6
6890
2472
8933
4560
7694
7484
3535
4847
0397
G.5
3047
1340
6233
G.4
91954
91393
99992
11508
22997
22951
98952
18486
79093
29708
95140
19214
76934
67884
23386
94375
45774
55646
77931
70899
91849
G.3
99156
28946
26917
13127
11379
44367
G.2
05128
40955
37067
G.1
30551
61351
90146
DB6
910038
600674
151500

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
40
98
35
G.7
989
707
792
G.6
9039
7794
7831
0632
4012
8147
9238
5585
7834
G.5
0245
2908
5917
G.4
67214
17020
32162
60431
36461
49147
29312
50254
57615
00183
15086
63940
11517
09203
72123
13784
35133
50496
38238
03588
13222
G.3
17352
91989
36732
41255
84193
22912
G.2
28808
98887
34912
G.1
29849
96328
15134
DB6
940018
746261
536331

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
45
60
34
G.7
399
122
469
G.6
0573
1709
2263
5481
5075
6139
7622
2519
9754
G.5
1620
8964
0741
G.4
45653
92106
66011
69585
98579
24947
24149
58722
24259
35218
12587
52220
59126
40221
73461
86609
75046
24715
37418
17322
18899
G.3
63950
74798
50600
71814
45956
22157
G.2
33633
97847
32335
G.1
57645
36040
88954
DB6
401947
238040
893626

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
76
11
94
G.7
795
232
152
G.6
5330
2549
2155
0226
8621
2327
8100
2905
9538
G.5
8501
9582
9930
G.4
85409
93767
39950
75594
42776
97065
86226
62148
09259
12503
71618
62815
41452
14555
06818
49512
86559
46961
85289
41300
12600
G.3
26797
94589
31018
70796
06361
54079
G.2
21678
47141
00064
G.1
86757
01086
54383
DB6
923015
423166
252762

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
11
03
22
G.7
345
289
249
G.6
0245
8169
1705
7980
1537
8225
7672
5512
5721
G.5
7251
8438
1267
G.4
36586
51328
49853
77152
33097
14955
72029
03702
76924
65226
65360
91736
15606
51916
04618
50059
37736
11572
67854
11275
78825
G.3
85468
27340
15243
22080
97460
64863
G.2
88237
10772
71400
G.1
70677
66379
56935
DB6
315853
348962
846481

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
38
06
12
G.7
401
305
916
G.6
9395
0470
6905
2743
6790
5843
2754
8606
5985
G.5
8448
3934
6036
G.4
73281
83780
31699
98192
81014
45082
39410
11639
06664
15110
46515
02046
35431
45310
38741
81933
81115
54151
88171
39748
20222
G.3
24255
64828
59274
89004
46891
48334
G.2
33082
60773
88192
G.1
15244
42649
59141
DB6
907388
750785
070765

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
79
52
87
G.7
296
514
922
G.6
0458
4766
0534
5132
7590
1609
1926
9874
7480
G.5
7618
8706
7737
G.4
73137
46332
36368
68968
46044
36032
43728
98605
04774
33951
67214
32116
07026
96567
84994
73980
29880
76744
60456
06179
99736
G.3
16435
67442
69671
34953
01292
93998
G.2
38104
57107
83554
G.1
41539
52573
32841
DB6
061224
021013
594540

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 625