Quay thưởng hôm nay

  • XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5

, ngày 23/02/2017
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
81
73
93
G.7
579
459
331
G.6
2120
2369
7987
6526
3545
7784
9892
6711
1296
G.5
2035
0683
9345
G.4
02655
75272
19298
83866
80858
32404
22681
40832
95467
27255
88128
47021
60670
95607
52280
01713
72494
33479
14100
81972
10196
G.3
03761
11509
10303
62935
26119
40732
G.2
62299
40050
87368
G.1
13834
57788
87725
DB
82705
91843
02256

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5

, ngày 16/02/2017
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
54
51
14
G.7
311
591
154
G.6
9231
4078
1927
1723
2794
7271
8172
4939
9177
G.5
7546
9221
4219
G.4
15594
23243
72320
61838
12551
21886
91373
29837
27192
92332
54635
62752
65113
42163
26467
02810
88253
59943
19935
54920
46745
G.3
52916
71225
45570
57104
25913
82319
G.2
35454
28606
06748
G.1
07217
54073
01105
DB
54765
70564
03734

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 5, XSMT ngày 09/02/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
11
45
05
G.7
003
110
792
G.6
0667
2357
5816
7660
8694
8850
0899
1373
2112
G.5
1628
2073
9157
G.4
46521
94898
87905
79421
89811
50772
39554
74668
06550
78784
11220
99803
46795
46408
44070
95992
94846
43136
35811
05351
99369
G.3
10178
42108
06782
53127
06397
38318
G.2
55272
63214
00998
G.1
17638
22202
10898
DB
46666
10691
48991

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5

, ngày 02/02/2017
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
37
33
47
G.7
956
944
378
G.6
4577
1627
5462
6488
5410
7045
0002
0124
4140
G.5
8412
2066
1119
G.4
77834
87319
50285
37646
50965
47380
21643
61089
28863
48690
31788
33631
16494
41064
83253
64499
39743
55661
36075
32701
53144
G.3
03856
08036
32638
70175
50848
11455
G.2
34662
48863
52093
G.1
53399
64933
05227
DB
77770
45381
79412

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5

, ngày 26/01/2017
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
66
38
08
G.7
201
174
064
G.6
9621
9236
9165
1620
6856
9785
1957
8872
2419
G.5
9474
1394
9123
G.4
19027
86362
56589
54079
41622
50146
20005
44745
25670
70680
77008
85798
56317
50215
02750
01684
84665
51051
08425
32334
80460
G.3
05677
80858
54970
90458
16520
47187
G.2
26758
00571
15086
G.1
06496
64237
54287
DB
33322
53773
90306

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 5, XSMT ngày 19/01/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
38
19
15
G.7
399
340
411
G.6
0018
0084
6698
8885
1233
1095
6920
1634
9727
G.5
8221
4309
0469
G.4
09544
42360
13630
39122
18470
62069
65478
63314
84430
27443
76813
09471
04629
30756
27436
01245
45882
27355
85740
91843
52137
G.3
09081
24787
18663
22577
90059
32631
G.2
47107
11438
55819
G.1
91397
47215
95070
DB
66334
76325
08373

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 12/01/2017

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
60
32
34
G.7
627
119
945
G.6
0754
8031
4213
5946
9186
7254
4040
3931
6757
G.5
0491
6066
0464
G.4
70967
19435
67776
91202
85852
39791
99630
91816
23560
61392
88187
00443
37967
46687
81662
30455
81644
52626
23734
76417
77287
G.3
47344
95358
48591
74143
20767
42554
G.2
89769
04094
93751
G.1
51886
63499
43459
DB
30160
71976
31984

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 5, ngày 05/01/2017

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
13
53
87
G.7
700
167
606
G.6
9858
2314
0068
5320
8857
2361
5232
4644
0042
G.5
5785
8327
8524
G.4
84297
72263
73201
79333
65352
81118
89343
42823
10617
21676
27769
43781
18027
91455
83112
21932
76013
99536
56336
59369
18348
G.3
22806
35602
79351
08847
32658
32245
G.2
81592
64540
54232
G.1
90030
44608
75583
DB
90177
60607
54144

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 5, XSMT ngày 29/12/2016

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
82
97
28
G.7
601
349
466
G.6
2037
3438
9717
8651
5248
0015
7196
6585
3665
G.5
4282
4719
5057
G.4
53809
94915
12444
44485
89292
15629
05762
97694
00340
73603
75091
54765
06410
33550
09199
23737
89130
75270
48727
10797
44141
G.3
39077
53921
19240
34544
57668
88367
G.2
98206
35881
96345
G.1
21546
89358
72257
DB
55462
84024
88777

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 5, XSMT ngày 22/12/2016

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
36
26
60
G.7
405
113
029
G.6
8508
4738
2292
1973
9199
7399
9180
7246
5093
G.5
5353
6365
0683
G.4
27092
50281
03422
36930
48447
36376
47192
95864
87671
43775
82165
18897
14542
80778
03476
48124
28931
71193
49538
01809
96211
G.3
72555
55049
85190
76879
13090
69656
G.2
56206
60254
50125
G.1
21209
58831
59236
DB
16828
21061
44903

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 60