• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
90
93
64
G.7
609
165
747
G.6
5657
1948
1491
5111
0999
6600
1926
2402
2221
G.5
1899
0486
0720
G.4
38204
82301
58007
33461
26063
35618
79309
35937
88809
86430
88192
26832
54799
95445
93146
49782
11346
41311
60796
09903
71334
G.3
22257
15300
49997
93135
34628
13933
G.2
76432
67013
53319
G.1
58816
02097
89873
DB6
982632
476988
598136

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
72
86
34
G.7
071
454
648
G.6
1469
7828
1321
1326
6225
0252
8766
1232
4285
G.5
7754
2499
8833
G.4
45894
21118
07257
12547
68952
48843
94713
74102
85012
81527
70443
58625
07743
66633
50079
32515
23212
81212
43893
37678
62520
G.3
98036
03387
14306
14935
81137
65007
G.2
45245
43608
08055
G.1
22739
99302
76749
DB6
693985
724469
456145

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
59
67
67
G.7
226
968
202
G.6
8771
3140
1516
1747
7843
2595
5891
4168
9558
G.5
3548
1780
4108
G.4
21301
53869
01191
56841
80294
24288
59056
26818
52576
14633
13408
13968
50493
98806
96638
00760
85017
04791
02835
48027
10102
G.3
59103
37624
80225
84615
71548
63345
G.2
09151
74353
67332
G.1
90852
99035
12100
DB6
456458
384244
689165

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
60
86
09
G.7
126
486
605
G.6
2789
5161
6449
4706
3246
1805
2339
8685
7596
G.5
2608
5067
2246
G.4
43243
17053
06360
84131
64754
32954
47592
89157
51140
49626
96063
29001
49281
84119
16343
42142
60843
54946
46692
26036
29660
G.3
99883
72800
03162
24216
81718
25593
G.2
60650
88133
22732
G.1
31895
59908
69527
DB6
248928
507274
347463

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
76
04
72
G.7
996
296
908
G.6
1388
3086
5403
8078
2526
0449
5918
1131
8032
G.5
9948
9070
2168
G.4
71647
58271
79693
97054
10485
85068
38971
82639
83309
53813
98308
51705
54635
53215
52828
45843
14125
77716
20694
12877
79288
G.3
84692
12374
28981
21143
43214
98059
G.2
16649
06286
98408
G.1
24811
18435
47295
DB6
327706
369671
483645

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
02
71
04
G.7
045
510
161
G.6
7216
4839
8630
8418
5875
3326
8762
2906
5177
G.5
1667
7690
1511
G.4
50615
97873
73276
97335
84668
40198
46129
24170
32620
48314
70274
02343
54792
05364
84978
56995
35176
26986
19097
94415
88220
G.3
08863
33802
12317
61548
62153
27828
G.2
05072
46959
66402
G.1
52767
82352
12477
DB6
018863
206967
384058

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Trị
Quảng Bình
Bình Định
G.8
99
87
83
G.7
288
548
897
G.6
3050
2880
3872
7910
6497
1794
2931
0487
5951
G.5
6687
0235
9951
G.4
37182
88146
06770
83465
47430
44273
90154
79152
19065
78069
38359
51472
57096
79343
60308
59150
19166
56858
89441
67234
80822
G.3
68067
32405
12895
00012
54264
86570
G.2
13013
38050
40202
G.1
91323
63224
58977
DB6
579665
587998
464474

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
80
91
08
G.7
590
792
403
G.6
7115
4936
2223
5546
5947
6091
0934
9849
0411
G.5
4315
4073
8411
G.4
40585
83765
30709
63977
62902
61184
75586
29058
10792
23915
88434
34920
08710
66507
61347
27331
41452
78804
60178
70453
84883
G.3
95105
19040
14345
75340
29710
37754
G.2
04681
96352
39436
G.1
43879
50914
17021
DB6
200530
930006
519377

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
31
64
23
G.7
423
400
439
G.6
1312
4833
2786
6814
6571
9010
5157
7204
3187
G.5
1583
2761
7903
G.4
86279
06215
39382
81592
42556
81374
07306
73492
48634
70078
49245
90152
64387
47418
37893
07472
52132
21286
86947
46733
54524
G.3
24528
78022
86293
83970
03913
03783
G.2
40876
50256
34801
G.1
63555
76596
04657
DB6
843851
416934
992959

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
62
70
99
G.7
373
324
496
G.6
5150
6722
5488
8765
7357
5818
6769
2068
0691
G.5
2113
5278
0725
G.4
53380
31104
36107
04244
68524
20173
60080
09710
10165
13266
30806
23352
01195
04527
74589
75191
36588
17400
42736
95319
21977
G.3
88404
24538
66592
83521
22400
26302
G.2
04763
97891
74295
G.1
47959
12437
09215
DB6
507091
403096
863102

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 29