• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
46
06
75
G.7
261
601
708
G.6
6368
4491
5950
9348
6853
4976
3545
8267
0861
G.5
7309
5962
9433
G.4
17792
18911
82205
34965
84258
66700
27617
80515
88471
04246
43159
51029
93578
20139
77495
64095
97817
22420
20717
04764
44328
G.3
72638
36725
79641
02682
92613
47085
G.2
43603
58115
23257
G.1
58497
41440
47039
DB6
962327
597319
438526

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
43
49
12
G.7
488
076
413
G.6
4305
0373
3633
8106
3989
1306
3719
7401
4104
G.5
1910
5333
5552
G.4
50537
60349
32243
11585
87204
65931
15503
68278
98584
72879
23570
82821
03322
16920
90192
69994
63722
80822
07936
16116
48842
G.3
76120
46249
92959
78131
72774
91400
G.2
61635
55140
67029
G.1
94085
45464
73786
DB6
603903
834316
319306

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
84
87
05
G.7
606
293
775
G.6
0177
9635
0091
5819
0830
7669
7101
4871
9687
G.5
8761
9299
8901
G.4
67174
01076
79229
44370
82767
11606
79825
44515
43108
59648
91329
09534
45345
27623
75507
06096
49900
07079
61287
40322
67786
G.3
35540
33929
96170
27583
82957
58390
G.2
12488
33235
92854
G.1
58645
71488
74638
DB6
380530
700648
577172

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
28
42
13
G.7
951
112
758
G.6
3951
4132
8265
4624
9993
5985
4167
4981
7358
G.5
0977
2138
3608
G.4
39141
91057
09846
41511
67373
97636
14425
17019
51169
18821
48970
57646
73406
76614
99138
26025
69159
15470
67140
18802
09447
G.3
58629
94445
29026
72456
97473
99671
G.2
11211
43878
52935
G.1
22127
78910
81902
DB6
677067
902805
019442

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
96
76
84
G.7
046
516
529
G.6
5086
0051
5692
4256
6873
6215
2675
6501
3163
G.5
6099
4350
2013
G.4
30254
52302
49885
54596
42806
99346
05611
51652
79340
97514
04806
22969
14863
30257
84957
76283
67783
12167
61934
43845
62879
G.3
44740
65640
73510
59731
21644
69791
G.2
41182
94051
09413
G.1
24982
35290
48188
DB6
690411
127946
659400

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
00
47
71
G.7
148
177
189
G.6
9757
9239
9274
7068
8603
0453
4258
9149
6135
G.5
3056
2349
0491
G.4
04263
99301
30441
04925
17984
81514
34120
60748
17963
53583
24228
88454
97527
73569
95830
03152
72305
09399
76674
04777
16310
G.3
99844
28936
62382
31671
43869
82047
G.2
39495
62138
65349
G.1
38630
88312
20622
DB6
379710
905736
474538

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
97
18
00
G.7
283
363
119
G.6
1397
8306
5341
1521
2112
5899
3572
7418
6076
G.5
4680
4090
8665
G.4
18027
35119
48936
27546
29206
28210
10519
55329
86543
58388
34049
17135
09062
22434
18976
30966
10100
24150
08674
27619
84451
G.3
07921
05473
10326
05877
77114
96953
G.2
04237
46522
23163
G.1
20901
02260
96172
DB6
456517
786643
839760

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
94
31
68
G.7
625
610
381
G.6
7652
7705
3727
6826
9472
9727
2766
7524
9690
G.5
4115
3657
6016
G.4
13945
06326
98907
27517
48356
87216
94364
05440
34759
38074
63292
30164
25405
58021
09385
87265
75288
34964
28419
39943
36480
G.3
62754
47939
88385
93343
81182
98776
G.2
51111
97664
30289
G.1
00340
69706
58753
DB6
553229
386612
913288

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
45
72
04
G.7
737
976
128
G.6
1853
7913
2105
5071
3892
9171
9670
1018
7509
G.5
4094
1578
8255
G.4
28870
98928
09116
40044
62175
19175
10338
50159
36466
84563
57709
89170
24136
10575
37412
75016
93740
78928
24542
75756
04414
G.3
51673
58868
53085
57618
09080
38741
G.2
36811
80593
42741
G.1
69746
16876
82843
DB6
486426
369567
951536

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
27
33
92
G.7
708
520
102
G.6
0694
3486
8858
3584
7899
8346
3906
6869
3543
G.5
6301
9815
7921
G.4
10176
83923
39976
33762
32289
58356
61732
85515
09241
98833
00705
26702
50987
51459
37382
00872
36009
88444
67237
15195
50192
G.3
71368
29695
26430
35562
33885
46964
G.2
06830
53801
57924
G.1
18183
72628
85748
DB6
597932
913877
832593

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 327