• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4

, ngày 18/07/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
31
10
G.7
100
358
G.6
7415
5175
9180
9296
8814
6617
G.5
6564
5231
G.4
45530
03104
46630
17356
28952
61848
92233
43862
78464
18724
89223
65234
85141
03948
G.3
93229
33416
85987
27663
G.2
92728
65299
G.1
51026
15291
DB6
112044
278959

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4

, ngày 11/07/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
91
86
G.7
353
466
G.6
8835
7443
3338
0497
4880
1759
G.5
6979
8809
G.4
83368
95122
63261
04491
73654
54496
99670
82746
88382
06849
09919
50315
20198
02421
G.3
88543
74579
77458
63000
G.2
72455
81270
G.1
90109
86353
DB6
786612
237503

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 4, XSMT ngày 04/07/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
51
29
G.7
515
273
G.6
0576
5476
6124
3504
9590
9032
G.5
5983
1446
G.4
76062
50130
80729
10042
23216
15937
90749
40118
31864
03264
88536
26829
18836
04839
G.3
73375
94418
35399
03191
G.2
82194
59648
G.1
99274
13460
DB6
355814
897608

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4

, ngày 27/06/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
87
95
G.7
754
635
G.6
6665
9383
9898
2316
7328
0811
G.5
6580
7853
G.4
54193
95140
58218
06777
17181
17183
87013
73584
91417
55225
39073
88100
18286
51433
G.3
38167
84790
60240
81020
G.2
69698
82487
G.1
13601
72118
DB6
528354
571816

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4

, ngày 20/06/2018
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
03
22
G.7
489
897
G.6
9091
9569
9958
6406
3258
4738
G.5
9512
3775
G.4
37349
25759
14011
64427
76566
18599
16879
37454
03739
21739
25620
81552
60679
07429
G.3
63215
87976
74086
53888
G.2
65836
74263
G.1
99065
55844
DB6
505229
799935

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 4, XSMT ngày 13/06/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
59
90
G.7
304
634
G.6
0903
2813
0668
4537
9538
6322
G.5
0407
4978
G.4
79825
61233
83213
34474
52687
77509
10689
92400
24319
11307
21716
28203
59865
75662
G.3
68519
98865
16523
55327
G.2
44789
59499
G.1
72397
59238
DB6
316267
611651

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4, XSMT ngày 06/06/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
67
13
G.7
708
816
G.6
6948
7222
7532
5346
8625
5631
G.5
4629
7327
G.4
03737
46113
61324
52195
79515
96723
05911
59097
70886
27487
45305
98704
00574
28481
G.3
49920
79931
49370
02024
G.2
69623
39135
G.1
88711
03286
DB6
874191
084010

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 4, ngày 30/05/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
98
27
G.7
397
767
G.6
3395
5604
2700
0747
0761
8864
G.5
6611
8089
G.4
14677
86361
21118
65525
92884
19305
09110
62777
96699
04241
01728
90443
23262
25180
G.3
36095
95877
22117
87543
G.2
76082
96579
G.1
80767
23491
DB6
569760
182278

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 4, XSMT ngày 23/05/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
62
69
G.7
775
000
G.6
3033
2020
8559
5351
8616
3934
G.5
9027
4563
G.4
16775
78774
64621
73057
41837
45921
08009
07747
84020
08342
03268
36143
66440
13387
G.3
58526
19019
81458
08187
G.2
99714
55223
G.1
47985
66644
DB6
840585
210404

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 4, XSMT ngày 16/05/2018

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
12
56
G.7
704
277
G.6
3877
2908
0367
2077
7512
3631
G.5
6404
6931
G.4
16868
96070
07248
68943
70246
01621
57794
32630
12158
35841
18151
76612
95581
38369
G.3
58531
12039
52473
44992
G.2
35120
64120
G.1
95996
01431
DB6
001475
748437

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 80