• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
44
12
G.7
122
498
G.6
7255
4267
9294
3657
1962
3199
G.5
0352
2711
G.4
88110
61364
69024
26216
29019
15954
72173
43372
65453
23596
82719
55772
27912
53996
G.3
91362
91899
14722
16989
G.2
25600
20953
G.1
56266
53271
DB6
665791
856476

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
42
41
G.7
264
080
G.6
1921
2809
2709
4000
1428
9498
G.5
7581
6572
G.4
82015
73127
86369
65094
26304
88505
87110
11342
84977
19151
14702
15132
63158
94808
G.3
68231
22079
90875
42006
G.2
58677
77251
G.1
77197
86546
DB6
351676
842240

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
73
42
G.7
511
096
G.6
6266
6319
4907
9395
3830
7036
G.5
0295
1627
G.4
66194
86053
33443
63737
63062
07469
97524
39241
78944
82071
78186
66492
60516
67355
G.3
58122
32058
60087
15316
G.2
29446
00546
G.1
28040
69619
DB6
022993
927785

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
53
93
G.7
432
469
G.6
4963
7358
8981
2845
2573
2203
G.5
9045
4188
G.4
14969
09461
62275
26386
60468
97353
11409
64469
67094
57891
15239
04136
02057
72703
G.3
16460
03250
96971
45148
G.2
14246
51827
G.1
04574
65723
DB6
195035
001728

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
70
05
G.7
908
336
G.6
5853
9557
9182
8577
2132
1788
G.5
7325
1487
G.4
21511
12978
44188
54556
05520
94034
83222
53730
78600
17679
57825
18851
13995
41835
G.3
37453
85156
34983
26191
G.2
11735
40777
G.1
35121
22783
DB6
344293
901455

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
47
03
G.7
601
381
G.6
0959
7047
0239
5316
4099
4674
G.5
4916
4953
G.4
01584
56472
25748
23309
72861
09222
55614
77281
40978
62678
62506
43610
72490
75614
G.3
56139
56367
80804
91199
G.2
65433
27050
G.1
19354
84358
DB6
262956
257147

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
09
56
G.7
967
964
G.6
2323
7272
4078
3315
6190
6793
G.5
4673
2198
G.4
91348
35769
13498
71251
14931
64149
66716
44934
55167
15790
60549
56023
36806
41269
G.3
93110
96163
96994
80466
G.2
80434
31161
G.1
64757
25171
DB6
398801
857781

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
28
38
G.7
010
890
G.6
7936
1907
9346
9149
1411
6853
G.5
4757
0104
G.4
21617
93853
71246
64736
73078
64627
46138
93861
30353
18176
45091
46459
09953
41434
G.3
98864
05718
96604
22847
G.2
68044
49365
G.1
69370
64582
DB6
958638
766997

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
14
52
G.7
627
070
G.6
8004
0677
0220
1045
1760
1490
G.5
8641
7248
G.4
68427
38461
97228
84331
53011
54531
22206
23185
69580
96007
78495
89815
47199
07436
G.3
58509
35804
28083
93736
G.2
67568
72188
G.1
84135
02493
DB6
894266
797386

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
17
81
G.7
960
116
G.6
4560
1012
5459
3998
2461
7808
G.5
9804
1575
G.4
68289
86970
75058
30194
43462
86057
29636
78728
37913
32568
85357
59453
11673
28946
G.3
03829
81552
44030
84241
G.2
30560
92981
G.1
61372
06879
DB6
712907
808803

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 87