• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
45
38
G.7
962
166
G.6
0630
7678
4928
6616
8724
3595
G.5
2891
6795
G.4
56935
31375
95423
80034
25969
45774
75286
38985
06505
70672
31331
70795
98357
82908
G.3
32077
27200
06018
84791
G.2
71962
83249
G.1
18023
84026
DB6
362918
661761

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
73
40
G.7
113
165
G.6
9810
6266
4154
6657
8332
7161
G.5
6966
3874
G.4
11134
19835
02722
37260
35357
96111
31335
06230
50716
77092
91282
57325
64161
14248
G.3
95166
94230
82484
90735
G.2
22461
32336
G.1
50756
05315
DB6
235471
588228

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
42
72
G.7
450
303
G.6
7778
7835
7436
3848
5602
6177
G.5
0556
7330
G.4
78020
50717
51828
19675
07248
48062
64565
22898
33058
80530
53834
46332
00953
73910
G.3
01995
26198
70747
65287
G.2
06752
82869
G.1
07471
91850
DB6
567552
481322

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
27
84
G.7
313
790
G.6
5610
7156
8457
5411
4801
4704
G.5
7127
6987
G.4
21703
20148
89858
28077
67093
60798
34343
84706
04370
20901
10665
60639
52629
64773
G.3
23824
48204
95654
69506
G.2
98182
32480
G.1
97401
59743
DB6
040372
423858

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
69
14
G.7
256
463
G.6
5990
6028
9293
1593
2853
7958
G.5
0459
5557
G.4
55671
22202
20119
12290
80698
61313
35237
82375
20417
38003
05083
36653
56318
42606
G.3
83059
27305
76315
77236
G.2
81365
10985
G.1
05484
35034
DB6
694988
561517

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
43
64
G.7
112
940
G.6
9341
4215
4297
4886
0123
0907
G.5
4311
0492
G.4
76988
18933
25682
79661
94722
74488
99479
07221
04820
98094
20432
39215
18822
99317
G.3
02820
30698
89556
52645
G.2
34416
62110
G.1
29442
86956
DB6
421835
170988

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
50
33
G.7
707
712
G.6
9547
9766
2961
7025
9827
4728
G.5
4791
4079
G.4
13966
02063
22516
74621
41781
73387
87530
38122
16023
51168
12219
90720
01169
31318
G.3
33704
16478
22191
15790
G.2
29707
99046
G.1
54087
37836
DB6
224179
791837

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
87
77
G.7
885
190
G.6
2565
1445
2819
0294
5310
5622
G.5
4964
1015
G.4
55017
89076
34800
31412
55652
88733
02206
65312
64224
36710
13092
41575
98932
77157
G.3
22593
22054
62689
39170
G.2
77994
82388
G.1
58269
96941
DB6
187239
528735

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
41
76
G.7
927
398
G.6
2475
9654
2741
6026
0729
3489
G.5
6558
3110
G.4
85507
27081
97850
68781
77498
25946
41630
71777
68894
28611
00418
78569
88813
43223
G.3
12943
11188
01655
07571
G.2
36443
47134
G.1
13368
80069
DB6
167436
072745

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
36
72
G.7
540
969
G.6
4265
1062
9772
1485
1930
6006
G.5
3884
8865
G.4
52044
87504
51542
18002
06279
61963
39987
14074
82670
19999
17069
71413
54509
47181
G.3
25984
13773
57181
13217
G.2
96571
50271
G.1
93298
46514
DB6
832738
336619

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 445