• Thống kê đầu đuôi tổng giải đặc biệt

Từ ngày:
Đến ngày:
Xổ số: Tỉnh:
Bạn đang xem thống kê đầu đuôi tổng giải đặc biệt xổ số Miền bắc:
+ Từ ngày: 26/08/2017 đến ngày: 25/09/2017

1.CHU KỲ SỐ ĐẦU CỦA HAI SỐ CUỐI

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền bắc tính đến ngày
Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 ra ngày 18-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay 19 lần quay
Đầu 1 ra ngày 17-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay 29 lần quay
Đầu 2 ra ngày 14-08-2017 đến nay vẫn chưa ra là 42 lần quay 0 lần quay
Đầu 3 ra ngày 08-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 17 lần quay 18 lần quay
Đầu 4 ra ngày 19-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay 21 lần quay
Đầu 5 ra ngày 24-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 18 lần quay
Đầu 6 ra ngày 13-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 12 lần quay 14 lần quay
Đầu 7 ra ngày 23-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 17 lần quay
Đầu 8 ra ngày 22-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 15 lần quay
Đầu 9 ra ngày 12-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 13 lần quay 12 lần quay

2.CHU KỲ SỐ ĐUÔI CỦA HAI SỐ CUỐI

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền bắc tính đến ngày
Chu kỳ đuôi Max đại
Đuôi 0 ra ngày 23-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 37 lần quay
Đuôi 1 ra ngày 18-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay 15 lần quay
Đuôi 2 ra ngày 24-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 37 lần quay
Đuôi 3 ra ngày 20-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 5 lần quay 10 lần quay
Đuôi 4 ra ngày 31-08-2017 đến nay vẫn chưa ra là 25 lần quay 9 lần quay
Đuôi 5 ra ngày 16-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 9 lần quay 12 lần quay
Đuôi 6 ra ngày 19-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay 19 lần quay
Đuôi 7 ra ngày 22-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 22 lần quay
Đuôi 8 ra ngày 29-08-2017 đến nay vẫn chưa ra là 27 lần quay 6 lần quay
Đuôi 9 ra ngày 11-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 14 lần quay 7 lần quay

3.CHU KỲ TỔNG CỦA HAI SỐ CUỐI

Thống kê chu kỳ gần nhất của các tổng của 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền bắc tính đến ngày
Chu kỳ tổng Max đại
Tổng 0 ra ngày 20-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 5 lần quay 34 lần quay
Tổng 1 ra ngày 18-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay 41 lần quay
Tổng 2 ra ngày 10-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 15 lần quay 23 lần quay
Tổng 3 ra ngày 17-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay 9 lần quay
Tổng 4 ra ngày 14-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 11 lần quay 7 lần quay
Tổng 5 ra ngày 22-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 30 lần quay
Tổng 6 ra ngày 13-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 12 lần quay 22 lần quay
Tổng 7 ra ngày 24-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 20 lần quay
Tổng 8 ra ngày 03-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 22 lần quay 9 lần quay
Tổng 9 ra ngày 07-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 18 lần quay 10 lần quay

4.CHU KỲ SỐ ĐẦU HAI SỐ ĐẦU

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số đầu của giải đặc biệt của xổ số Miền bắc tính đến ngày
Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 ra ngày 20-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 5 lần quay 18 lần quay
Đầu 1 ra ngày 23-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 30 lần quay
Đầu 2 ra ngày 24-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 23 lần quay
Đầu 3 ra ngày 16-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 9 lần quay 14 lần quay
Đầu 4 ra ngày 14-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 11 lần quay 16 lần quay
Đầu 5 ra ngày 18-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay 32 lần quay
Đầu 6 ra ngày 19-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay 14 lần quay
Đầu 7 ra ngày 12-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 13 lần quay 9 lần quay
Đầu 8 ra ngày 21-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 4 lần quay 23 lần quay
Đầu 9 ra ngày 17-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay 20 lần quay

5.CHU KỲ ĐUÔI CỦA HAI SỐ ĐẦU

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số đầu của giải đặc biệt của xổ số Miền bắc tính đến ngày
Chu kỳ đuôi Max đại
Đuôi 0 ra ngày 22-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 14 lần quay
Đuôi 1 ra ngày 09-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 16 lần quay 16 lần quay
Đuôi 2 ra ngày 14-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 11 lần quay 14 lần quay
Đuôi 3 ra ngày 29-08-2017 đến nay vẫn chưa ra là 27 lần quay 52 lần quay
Đuôi 4 ra ngày 17-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay 26 lần quay
Đuôi 5 ra ngày 03-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 22 lần quay 6 lần quay
Đuôi 6 ra ngày 24-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 15 lần quay
Đuôi 7 ra ngày 20-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 5 lần quay 16 lần quay
Đuôi 8 ra ngày 23-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 19 lần quay
Đuôi 9 ra ngày 21-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 4 lần quay 21 lần quay

6.CHU KỲ TỔNG CỦA HAI SỐ ĐẦU

Thống kê chu kỳ gần nhất của các tổng của 2 số đầu của giải đặc biệt của xổ số Miền bắc tính đến ngày
Chu kỳ tổng Max đại
Tổng 0 ra ngày 13-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 12 lần quay 23 lần quay
Tổng 1 ra ngày 22-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 18 lần quay
Tổng 2 ra ngày 15-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 10 lần quay 18 lần quay
Tổng 3 ra ngày 18-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay 12 lần quay
Tổng 4 ra ngày 19-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay 16 lần quay
Tổng 5 ra ngày 09-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 16 lần quay 5 lần quay
Tổng 6 ra ngày 14-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 11 lần quay 29 lần quay
Tổng 7 ra ngày 21-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 4 lần quay 16 lần quay
Tổng 8 ra ngày 24-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 21 lần quay
Tổng 9 ra ngày 23-09-2017 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 31 lần quay

Tổng hợp chu kỳ đặc biệt: thống kê chu kỳ đầu, đuôi, tổng của giải đặc biệt tính đền thời điểm hiện tại chưa ra là bao nhiêu ngày. Ngoài ra, hệ thống còn tổng hợp khoảng thời gian dài nhất mà đầu, đuôi, tổng không xuất hiện.
Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố mà bạn muốn xem.
Bước 3: Click nút Xem để xem thống kê chi tiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau