• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
58
91
75
G.7
240
974
860
G.6
8555
5362
3076
9356
7710
4447
5263
3782
6659
G.5
0603
6410
4447
G.4
86596
76951
76080
96697
51575
80725
82965
59565
90053
28399
36131
48254
66806
78681
08857
50380
04905
67393
38158
89003
21907
G.3
98084
81386
78186
09188
37439
30784
G.2
48084
86082
97729
G.1
21697
37599
81059
DB6
731826
546447
165040

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
29
07
94
G.7
435
664
371
G.6
2050
5488
0477
3890
0818
2081
4866
9537
2850
G.5
3857
4666
0274
G.4
30973
62629
82780
66874
68901
54255
45303
16721
29060
98502
77933
65665
83608
43322
14666
63590
96925
03124
63883
50377
38245
G.3
85532
51281
57391
81105
39621
36480
G.2
82064
66286
14265
G.1
87594
24739
35693
DB6
370652
809019
914200

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
40
51
30
G.7
071
515
776
G.6
5837
9612
7791
7579
4481
2326
7111
0121
5258
G.5
5895
2303
7285
G.4
55461
31152
88286
49960
53061
45318
92163
48197
78977
76309
94360
08364
03581
27246
38201
95029
35066
35908
22256
08227
94320
G.3
74431
79288
84244
97425
54625
74706
G.2
56755
19945
18591
G.1
28505
70870
13610
DB6
478950
332120
496608

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
14
21
57
G.7
126
888
537
G.6
1993
9593
3685
9409
7061
3106
8876
5920
9919
G.5
0314
5504
9696
G.4
34810
70344
98985
77803
90802
80200
88096
26618
26624
06379
37342
24916
16098
79700
19223
51766
99369
49658
07747
53731
87100
G.3
03517
14761
22517
72714
06342
55463
G.2
76755
90735
28439
G.1
46813
79218
56056
DB6
779658
542595
800074

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
85
89
13
G.7
786
795
425
G.6
7561
3965
1396
2337
7707
9372
3375
1705
5861
G.5
9434
9104
4082
G.4
01052
53141
14258
99597
28109
34574
66645
00619
76995
90889
60125
51829
96419
58182
04837
77467
12222
55596
18879
04526
40569
G.3
78240
73566
40727
47814
77866
73977
G.2
13467
19924
08208
G.1
65389
11797
47489
DB6
763984
820567
577082

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
96
48
82
G.7
056
029
363
G.6
3724
2235
5548
4076
3438
4120
8723
8806
3620
G.5
5596
7267
7217
G.4
53335
89297
54368
27534
31586
78039
34287
99663
72365
94331
72530
32320
45303
40514
67484
10097
09234
01928
58543
56268
05210
G.3
07393
44843
80513
90663
96137
89534
G.2
01170
93792
19513
G.1
71533
71251
75399
DB6
445700
450835
144220

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
11
28
34
G.7
921
020
409
G.6
3846
7134
4853
3488
0826
9020
7554
4212
5734
G.5
9404
8568
7259
G.4
24894
25780
88865
71479
27329
89573
76816
28584
12633
54973
90939
09007
62190
23947
04720
76346
99090
90049
05637
13568
66020
G.3
71171
61169
73685
84208
91753
55407
G.2
40079
22517
75863
G.1
58585
12444
14936
DB6
983082
963913
492055

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
62
57
91
G.7
791
327
572
G.6
0950
4355
9056
4088
2005
9804
5627
0291
5463
G.5
0450
4535
1458
G.4
45407
73482
06923
89414
44705
74187
38247
81552
05893
25773
96905
04975
00495
46004
31238
52164
69391
11296
41779
47756
48363
G.3
86211
98059
26043
29880
09976
66600
G.2
10518
55480
10962
G.1
83483
09288
35151
DB6
881680
685957
298139

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
56
09
88
G.7
584
718
613
G.6
6333
3906
6025
6498
2500
4291
8729
5780
9506
G.5
6820
1761
3301
G.4
68082
67836
74093
57869
60247
83659
49272
39088
22198
43814
30400
64856
88438
23331
16920
34445
35567
73769
77544
29311
45795
G.3
41612
31187
43668
12263
48367
52674
G.2
01343
11478
65440
G.1
92523
03106
55195
DB6
072923
453099
216780

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
G.8
63
53
22
G.7
259
194
668
G.6
9968
2846
8957
5385
7231
1515
5964
8694
8685
G.5
4072
3551
3771
G.4
27286
86180
82195
82326
39215
96960
62156
24809
25061
94352
37426
65496
61382
09445
23093
06555
07715
51364
77107
71452
21264
G.3
65741
52480
05174
52391
00460
26994
G.2
86910
74512
00890
G.1
21841
04594
00353
DB6
375067
695082
198849

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 46