• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
44
38
20
G.7
968
482
414
G.6
9678
9368
6888
2682
6514
3920
1421
7695
5819
G.5
6256
9405
4063
G.4
39697
98257
34470
85783
95237
91994
91707
33342
28247
04985
66607
95553
73057
90405
04023
35000
07757
90692
08755
18025
93478
G.3
43272
02295
92813
27750
94865
55805
G.2
83602
88092
88192
G.1
65379
24208
70884
DB6
459008
301759
125806

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
30
84
55
G.7
233
532
982
G.6
2157
8408
8395
1436
8308
5729
6823
7216
3387
G.5
9956
1357
2205
G.4
80653
44485
14037
88396
86420
36331
59000
16536
34558
70328
92184
55849
03502
65325
58805
68361
28256
42466
30264
66479
94950
G.3
34676
65320
69834
24511
58734
94033
G.2
78102
78420
44439
G.1
78745
90733
71831
DB6
429157
716487
393591

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
74
73
89
G.7
942
841
350
G.6
2654
6466
7924
2184
6011
9033
5121
6413
2085
G.5
9925
1146
0778
G.4
44783
51027
73265
18782
14559
44130
31954
85189
20096
99625
26184
18897
36607
49271
01379
13212
53793
79711
82543
29399
16274
G.3
40765
25477
29767
40755
79342
00419
G.2
96657
14994
55490
G.1
09045
16421
06823
DB6
085331
006403
155608

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
73
73
50
G.7
906
882
510
G.6
6265
7085
3721
1914
4533
3185
1170
3359
2207
G.5
5738
2157
0456
G.4
69774
86012
35862
28960
53014
06175
01193
16608
62601
68600
59509
30752
40340
38034
36940
45519
57009
44495
57030
32623
25503
G.3
46166
86865
82017
07606
47772
56669
G.2
97573
05108
66575
G.1
35702
78500
60124
DB6
738329
210229
653395

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
42
17
51
G.7
766
805
733
G.6
7864
8308
1415
5266
1856
3746
7290
4080
0220
G.5
8026
4883
5191
G.4
97059
66582
83429
60463
52817
96013
91792
00879
67230
36713
36440
28055
76195
54087
42210
42653
51762
73219
30450
88753
38603
G.3
05881
82492
44427
87955
88622
16226
G.2
78464
48504
90074
G.1
52005
94644
27310
DB6
751246
111717
169976

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
17
28
21
G.7
637
327
525
G.6
5877
5082
0407
0621
5835
9585
8392
8925
4243
G.5
0679
7922
0371
G.4
19804
39074
95605
16026
41952
28813
05882
88329
35921
52818
78085
33146
79060
84304
10477
65822
07563
99414
04077
49965
43935
G.3
49526
57614
82780
97294
23612
56247
G.2
97232
10282
73452
G.1
61550
70080
29258
DB6
315967
236858
924653

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
88
32
57
G.7
919
225
809
G.6
7134
2425
4310
9948
5692
4380
7444
2006
9975
G.5
6067
3036
4103
G.4
03950
13897
70109
66442
53320
90615
14081
02339
38104
40500
12036
51345
60818
38611
95688
06571
75057
15824
72601
89340
26736
G.3
95466
47029
98864
08465
12368
23351
G.2
71180
35483
36250
G.1
00380
29299
29326
DB6
448568
364685
438613

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
54
43
47
G.7
351
446
513
G.6
2362
0076
7023
3509
5994
8144
4918
4461
5549
G.5
4315
5686
2170
G.4
95371
60048
39636
37360
26078
00654
63027
37025
44305
04741
02677
83613
12083
12991
40711
17366
68504
76353
36778
92745
34322
G.3
95927
47822
10662
27942
61752
74611
G.2
72373
49868
89743
G.1
85573
48293
78694
DB6
638896
902341
263732

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
20
61
66
G.7
401
387
410
G.6
9467
3034
6692
1803
8470
0581
8655
0260
3710
G.5
0878
0203
4327
G.4
32637
01052
91778
27920
48907
15194
47802
40181
69122
43118
27814
56691
17066
60892
63917
82748
73470
56612
47902
45635
78985
G.3
57887
87503
24746
05667
67653
62103
G.2
39053
81124
47801
G.1
13610
15487
44316
DB6
105201
458108
359857

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
58
91
75
G.7
240
974
860
G.6
8555
5362
3076
9356
7710
4447
5263
3782
6659
G.5
0603
6410
4447
G.4
86596
76951
76080
96697
51575
80725
82965
59565
90053
28399
36131
48254
66806
78681
08857
50380
04905
67393
38158
89003
21907
G.3
98084
81386
78186
09188
37439
30784
G.2
48084
86082
97729
G.1
21697
37599
81059
DB6
731826
546447
165040

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 33