• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3

, ngày 19/06/2018
Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
22
34
G.7
736
176
G.6
2173
0367
3689
4237
7227
2431
G.5
3719
6582
G.4
14924
36107
94316
04419
84394
70873
42797
60588
79839
80446
20399
43556
94334
65515
G.3
44315
05736
09465
02631
G.2
23448
48966
G.1
52617
02120
DB6
347233
742694

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3

, ngày 12/06/2018
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
97
28
G.7
250
588
G.6
9498
6286
3453
2004
4782
1112
G.5
6482
1200
G.4
77287
61615
46480
59942
21911
27473
49301
48249
71566
83075
46212
32488
23524
61385
G.3
33983
50773
25944
96632
G.2
09958
51018
G.1
27687
05875
DB6
738221
979840

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 3, XSMT ngày 05/06/2018

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
80
10
G.7
614
673
G.6
2563
1034
5282
9548
3324
0450
G.5
0518
0577
G.4
93918
30338
79324
46172
02094
57848
95622
81426
31158
55723
89504
01645
92362
72229
G.3
43425
69125
03164
76744
G.2
60180
68308
G.1
41235
01566
DB6
767058
713607

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3

, ngày 29/05/2018
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
16
32
G.7
759
307
G.6
2749
7602
7680
9742
3034
1329
G.5
4158
1904
G.4
27254
52227
94976
11090
27294
25001
34120
80460
24658
44955
66575
93547
01987
25817
G.3
16921
65696
84438
05807
G.2
88693
78038
G.1
03070
21198
DB6
914104
529473

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3

, ngày 22/05/2018
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
92
36
G.7
827
798
G.6
3242
2174
2455
8296
4583
9665
G.5
9294
6834
G.4
43876
37855
03777
19559
67487
21221
66576
89767
49680
86943
13324
09759
40550
38340
G.3
89705
01685
08563
84910
G.2
06779
53107
G.1
76790
30505
DB6
272554
490594

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

KQXSMT Thứ 3, XSMT ngày 15/05/2018

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
43
45
G.7
164
108
G.6
0968
8065
9686
6262
2456
7344
G.5
2658
5377
G.4
47533
27819
02502
22994
30435
36321
21970
31717
00640
48544
88599
42587
35645
28728
G.3
22579
97353
28770
26145
G.2
19717
91731
G.1
51226
74287
DB6
852766
043228

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3, XSMT ngày 08/05/2018

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
96
11
G.7
970
967
G.6
7515
9688
1086
9542
2999
6920
G.5
7659
2723
G.4
96160
30310
29053
50484
69446
83655
24323
65251
63980
33245
29522
29807
65411
10069
G.3
80483
51588
34554
96734
G.2
30499
27277
G.1
51335
71602
DB6
420260
811587

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

SXMT Thứ 3, ngày 01/05/2018

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
53
14
G.7
515
110
G.6
2336
5583
3646
7926
4322
3502
G.5
4121
7015
G.4
05296
91893
43056
48608
08688
59210
77197
00177
06934
88224
93674
79077
14014
22941
G.3
97909
51532
69379
86560
G.2
25761
78080
G.1
47451
18333
DB6
284443
126787

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XS MT Thứ 3, XSMT ngày 24/04/2018

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
47
51
G.7
386
647
G.6
5991
0319
4333
1522
2023
7916
G.5
4346
5903
G.4
89404
23139
66894
71820
67206
97761
95877
63700
16955
70719
23872
72180
70509
98990
G.3
64299
84132
74941
91063
G.2
91302
56871
G.1
81683
06016
DB6
730415
333769

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

XSMT Thứ 3, XSMT ngày 17/04/2018

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
20
97
G.7
429
098
G.6
8326
5097
4671
3531
1371
5301
G.5
0477
5706
G.4
07996
55128
24008
77747
58164
66250
43589
54734
88830
08278
25199
22087
86845
16109
G.3
07981
85158
73051
09682
G.2
60288
75548
G.1
27187
45902
DB6
788540
227664

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 105