• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
93
00
91
G.7
264
938
229
G.6
9763
2252
0237
6848
0138
4636
2687
9104
4577
G.5
6770
8302
8158
G.4
04543
89481
27583
10426
58732
01091
39750
23385
02018
08428
40435
64100
05992
30881
51461
42997
77321
15134
86484
25978
74582
G.3
23554
05877
70147
61044
05131
77562
G.2
82332
12791
00772
G.1
04390
53124
49273
DB6
745635
544167
777677

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
00
18
16
G.7
860
944
860
G.6
4108
1143
4199
4131
8612
2352
8134
4291
3920
G.5
5832
1842
7663
G.4
33097
10375
06417
63732
83103
83402
86302
16729
05541
55616
17285
95433
70557
75716
65693
43307
42037
49748
09639
24339
09348
G.3
28368
56703
28185
31491
78675
28714
G.2
74936
96695
06140
G.1
05401
76538
05518
DB6
722904
337142
671066

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
24
31
56
G.7
618
237
045
G.6
0038
0822
8335
8921
6147
7397
1267
6310
3489
G.5
2059
0764
2314
G.4
89200
45821
35497
61238
49920
24073
56851
50992
29665
60633
17933
10620
75704
73797
44289
80227
08462
65289
43925
48863
60052
G.3
84706
77896
10132
35319
96883
84651
G.2
50109
87567
13770
G.1
89520
57815
68256
DB6
584855
532612
325861

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
93
36
54
G.7
347
295
694
G.6
3575
0759
3460
0467
6525
2473
7717
5277
7384
G.5
6113
6357
3668
G.4
53812
46548
73664
81270
27126
69812
22705
00362
32955
83931
86015
18150
92609
45044
35066
61155
54070
70488
33446
21136
34206
G.3
01726
40177
98014
68684
13855
34703
G.2
59775
36499
45237
G.1
85420
05379
20796
DB6
720209
989287
510576

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Quảng Trị
Bình Định
G.8
63
59
38
G.7
381
898
403
G.6
4277
6182
5305
4605
3626
2287
5105
8935
5137
G.5
5209
4018
3861
G.4
25920
52821
76804
70292
03812
10993
65551
92728
35826
84738
79249
06539
65857
56742
15453
35541
52945
91127
28454
22493
85849
G.3
39797
54851
89746
19847
60499
56328
G.2
70358
83040
42231
G.1
47428
43363
05485
DB6
854671
078520
017689

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
95
96
53
G.7
191
634
762
G.6
7682
6188
2792
6439
6438
6466
7192
6848
5836
G.5
3198
7553
2640
G.4
69040
37139
51918
57918
67844
32325
30701
37214
14050
25166
95713
64033
72731
93892
09951
84751
01060
03907
07181
56664
02929
G.3
78296
24452
80854
70274
30134
40029
G.2
18461
39826
06955
G.1
36819
68340
44385
DB6
080767
816871
992119

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
90
27
54
G.7
122
406
190
G.6
0238
8440
2233
0356
5741
0334
4514
9478
5236
G.5
6422
1195
1470
G.4
30872
44240
35761
38367
20555
82647
11837
74803
72090
97954
85615
27329
42761
30317
73408
37985
94156
09692
20816
44908
50244
G.3
04695
92632
76020
74406
99482
49161
G.2
12884
17149
27502
G.1
14478
82544
73237
DB6
673691
619986
461392

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
85
26
76
G.7
398
306
366
G.6
8575
1692
7684
1846
6644
1221
7335
6648
2784
G.5
9040
8009
6493
G.4
64741
19750
88402
65202
41751
69409
02194
60435
58409
25087
75455
92805
24742
41885
27311
74130
75445
59274
64621
88095
55505
G.3
69454
40033
82389
86726
71564
08374
G.2
30839
78718
41668
G.1
59791
06257
16183
DB6
083769
071656
244044

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
37
65
29
G.7
728
958
871
G.6
5765
3105
6121
4048
9299
4923
0954
9843
4116
G.5
6991
1721
6384
G.4
44635
63712
21310
03222
24416
18951
12046
70705
80940
11236
84354
78229
88751
80619
03065
48888
72766
64891
07554
76790
26569
G.3
94783
06854
73343
05403
53555
23787
G.2
45324
36332
05558
G.1
05073
80581
88144
DB6
662841
244331
726237

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
85
10
51
G.7
163
027
337
G.6
3386
6545
2493
4843
3296
5917
2891
1871
7901
G.5
0091
1847
2270
G.4
82402
84542
92442
70958
61640
51935
14127
42525
98130
03303
06289
74889
58658
82237
41354
93507
73003
05264
43163
24187
83083
G.3
14028
59142
71003
30523
11806
45102
G.2
18597
57172
77233
G.1
86904
57802
27620
DB6
588340
122677
715956

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 5274