• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
26
67
94
G.7
995
679
428
G.6
8297
3402
4009
0840
3472
2133
4360
3383
1439
G.5
6209
9591
6160
G.4
38156
98542
53672
04473
81036
59665
53503
35393
48534
22262
90013
62922
14806
54695
87223
55480
10395
96351
82222
44506
34381
G.3
38022
55240
19295
19656
42151
94592
G.2
07504
37645
87228
G.1
35806
42002
70805
DB6
063283
181440
877517

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
55
65
87
G.7
801
239
982
G.6
0775
4688
6170
1065
0600
6539
7650
3144
8911
G.5
2541
1223
9870
G.4
84612
60058
15281
04600
14335
24255
90584
32865
56336
65477
03160
63925
21438
21490
32830
59801
35861
41622
90108
35077
17201
G.3
13524
09020
51340
66743
80788
12593
G.2
40890
47571
24471
G.1
68534
12189
02073
DB6
875870
896120
379299

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
40
46
36
G.7
195
488
395
G.6
3157
6861
9312
5898
3101
9550
3160
9534
2448
G.5
4436
1427
1084
G.4
40034
40280
63232
09258
95895
92799
96679
91191
39400
79968
67492
96767
32093
64208
15111
19521
61750
38811
66724
64631
41273
G.3
22318
01594
57126
06197
20675
85555
G.2
77493
37351
15796
G.1
15353
66306
88251
DB6
658883
714605
396689

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
19
34
82
G.7
368
368
797
G.6
1029
6530
2724
8569
2135
9567
8205
1126
6550
G.5
1432
7878
4218
G.4
38652
95763
57107
49612
49220
01637
32064
59796
94210
47286
83380
36264
49325
96527
41819
69306
16923
83583
98283
34413
28544
G.3
10570
99720
50738
93375
32944
16749
G.2
71117
47762
74869
G.1
03192
45027
22277
DB6
699494
036398
232371

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
66
96
53
G.7
662
488
256
G.6
6504
8542
3376
9347
7950
8646
5202
0072
8465
G.5
7603
8063
1018
G.4
93708
55090
74658
74314
40223
95657
22246
42614
83063
00344
35773
15742
60098
05444
95846
41350
44956
02509
47488
56852
56256
G.3
46918
55421
69096
93345
62277
14769
G.2
34080
01830
75791
G.1
65391
83816
93532
DB6
452004
381981
233338

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
32
35
50
G.7
627
330
913
G.6
9367
8390
8434
3954
9040
2400
3814
2841
9219
G.5
7387
2553
9038
G.4
54655
49677
94786
91538
11599
73374
75013
26261
99604
32851
77727
45828
80496
27634
53868
17454
27636
94912
56840
77962
79697
G.3
43050
73599
10827
48606
01132
86264
G.2
81642
85943
66600
G.1
73544
34575
18033
DB6
139284
355030
812358

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
84
70
47
G.7
387
368
469
G.6
0146
9045
3937
2606
9657
7928
5169
6921
8267
G.5
0502
9464
9756
G.4
01746
95187
64190
27230
98359
37354
14831
15042
82534
68574
86106
94469
61939
59050
66109
92620
97461
93223
66217
31827
88175
G.3
63758
87219
20823
21989
41075
91124
G.2
13810
94429
60474
G.1
01668
40378
87556
DB6
679318
244720
777347

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
90
19
17
G.7
762
279
444
G.6
9267
5710
4628
6166
6117
3153
3741
1597
2250
G.5
1688
1124
6936
G.4
21877
04696
98014
11666
31789
24475
12061
14184
23790
34751
10439
44324
95788
14125
18807
67794
33820
32749
43048
26331
60509
G.3
67731
36890
33379
78976
66388
23320
G.2
42967
99463
14136
G.1
73298
80343
14839
DB6
972499
291616
827283

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
93
55
05
G.7
343
167
038
G.6
1485
6412
6648
6042
2207
6971
0563
5759
0565
G.5
8737
0536
0604
G.4
88196
45322
82148
32740
59337
62805
92350
90354
70971
89544
37505
06960
40238
27991
93855
23947
81167
23254
60961
50865
20895
G.3
16593
34812
42551
44857
79643
09007
G.2
20001
06025
93423
G.1
32887
76051
09018
DB6
138218
529523
665013

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Quảng Trị
Bình Định
G.8
91
34
07
G.7
636
436
859
G.6
7230
2301
1670
4025
1335
0639
3224
2967
2414
G.5
5717
6192
0004
G.4
82073
42115
04960
02261
37465
19265
11502
67800
76853
04779
65555
62906
29037
93037
27943
95304
47479
77638
15015
16470
94957
G.3
05585
84139
42141
03702
08123
43489
G.2
65820
91940
69671
G.1
69002
14434
61824
DB6
849202
208447
591273

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 785