• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
57
19
83
G.7
424
021
478
G.6
3341
5590
7359
7995
9883
6971
5682
2998
4907
G.5
3683
1912
6371
G.4
29760
02639
36112
49030
84485
25776
16356
60598
40197
02687
17494
32154
22735
38813
93315
11215
87185
95391
42378
93250
68662
G.3
06488
44772
49263
48944
33423
27541
G.2
48848
56280
53258
G.1
35039
37451
86640
DB6
170606
263295
264975

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Trị
Quảng Bình
Bình Định
G.8
74
39
66
G.7
476
330
355
G.6
4084
4986
1060
8412
7270
6045
5693
0704
9824
G.5
0823
4377
7744
G.4
69618
84309
37137
70488
12558
11688
37038
10469
62672
14320
17168
98097
07650
10312
46989
57286
35414
01878
93106
11539
68467
G.3
36162
03604
75131
39378
96836
08565
G.2
74986
10929
78949
G.1
86576
98098
21142
DB6
728095
364073
483609

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
35
06
21
G.7
172
410
755
G.6
4777
0474
6285
3654
1585
6612
4412
9734
6210
G.5
2581
4309
8658
G.4
66535
19439
71481
45783
43940
08653
32579
64782
73187
17979
53558
14293
32029
84530
06614
48027
30834
24630
09569
58846
31755
G.3
24449
71051
82601
36876
19231
59891
G.2
41885
10622
99508
G.1
54197
50377
25108
DB6
349996
601396
536654

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Quảng Trị
Bình Định
G.8
78
58
75
G.7
541
103
404
G.6
4468
6588
5149
0213
2625
9770
9385
6570
8095
G.5
0480
7565
0350
G.4
06588
78336
49832
31551
07699
89812
96093
21055
66000
20969
29844
29315
33952
35758
74270
32516
71904
67385
10004
67001
32941
G.3
37192
24916
36955
47120
08079
21758
G.2
90158
11120
64644
G.1
35917
19840
71486
DB6
933272
085554
149395

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Quảng Trị
Bình Định
G.8
76
03
86
G.7
221
256
967
G.6
7873
8536
4536
0474
6528
4452
7149
0323
2701
G.5
6326
8334
1678
G.4
88938
99341
34610
25947
21596
32491
51185
52342
35915
19552
84523
66074
46599
38665
75219
03249
31074
45689
41016
92096
09630
G.3
51065
37058
71831
32164
88046
42841
G.2
32452
95401
19820
G.1
94470
87320
23748
DB6
362355
743521
279390

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Trị
Quảng Bình
Bình Định
G.8
52
88
12
G.7
014
376
046
G.6
1009
0307
4104
0173
9297
9227
8241
9698
3753
G.5
6905
9153
9383
G.4
20191
75031
35888
79723
92689
86412
56990
78743
40471
17424
51740
04493
24668
42529
95179
94070
69366
01348
52137
66230
68075
G.3
69867
21984
34775
63491
50156
31425
G.2
95006
84593
10779
G.1
50741
17815
61601
DB6
723267
802166
839949

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Quảng Trị
Bình Định
G.8
92
67
69
G.7
376
150
222
G.6
3083
7249
2663
4833
2117
0843
5848
1323
4312
G.5
8807
4707
0703
G.4
39117
47518
94238
14942
67503
56543
82579
23202
01850
28251
73596
29348
09506
16487
45398
07004
34740
74908
56131
69823
59470
G.3
45510
79548
00382
24302
50296
03523
G.2
59652
11830
84832
G.1
63437
64617
67590
DB6
561718
512380
154899

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Quảng Trị
Bình Định
G.8
74
63
39
G.7
839
692
350
G.6
6667
7169
4251
1612
8036
6804
0339
8134
9812
G.5
1403
3716
8565
G.4
20089
91943
30067
86659
27329
14672
51098
33017
47415
05905
46948
01104
99759
58920
50791
93692
36433
21080
79329
99961
10425
G.3
13187
58537
47533
35437
18212
14051
G.2
39531
80091
30994
G.1
18401
51862
21129
DB6
501593
243053
947986

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
88
65
78
G.7
136
869
190
G.6
4987
3773
0862
4686
8104
6984
1296
2560
6370
G.5
4190
5875
5583
G.4
42688
63170
22003
01582
51988
90234
56669
57707
20786
72955
30778
03248
17615
44609
56736
11251
50607
57715
04739
10937
57663
G.3
43609
60009
48807
81596
96014
52914
G.2
56578
37139
44990
G.1
48207
43645
03014
DB6
867903
729074
602725

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Trị
Bình Định
Quảng Bình
G.8
08
06
65
G.7
064
159
280
G.6
0840
3896
9203
7291
9378
9203
1441
2019
9387
G.5
6298
5940
1131
G.4
79149
13915
88049
22865
34923
03825
27962
12659
81179
43056
85013
10641
24943
73641
80367
16039
48592
32687
85825
98623
27574
G.3
59957
92388
72496
80462
09137
67487
G.2
69295
93075
44949
G.1
51597
16879
79779
DB6
914899
823116
728596

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 1086