• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
18
74
42
G.7
400
989
759
G.6
3114
8107
7049
5985
9231
1046
8459
0532
2233
G.5
0469
0398
8074
G.4
80947
73235
58602
56108
97157
49847
06639
58477
31272
60382
20608
44325
46230
79929
07611
47622
68267
36311
74303
64813
57599
G.3
72701
92538
88467
02281
86888
60716
G.2
89364
14423
11976
G.1
23200
61434
12789
DB6
943345
875543
274609

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
70
29
96
G.7
442
343
401
G.6
6098
0725
3382
9300
2459
3847
3195
9714
1737
G.5
1652
5911
8319
G.4
49366
16020
34265
48627
27117
12792
26316
63293
96488
97938
32866
09467
97783
93338
80828
89750
04965
36265
97086
66145
72587
G.3
92805
47014
16255
53964
07307
19087
G.2
80861
32734
36566
G.1
62039
25564
12551
DB6
247509
832616
627606

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
86
70
48
G.7
614
011
937
G.6
4394
2462
0807
9715
4319
9182
8579
1886
5944
G.5
5659
9733
6430
G.4
27648
30004
26587
95541
38774
30295
47959
82411
55523
34470
66489
36069
67093
46304
88584
44163
85498
53197
61461
41829
68335
G.3
45508
33441
97242
45660
32099
60393
G.2
58739
14214
49357
G.1
72304
01813
44061
DB6
935249
700957
192955

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
45
64
49
G.7
195
233
157
G.6
6941
8501
6361
4387
8047
1648
8551
8676
7613
G.5
6911
6506
8507
G.4
79109
87469
04432
35625
16971
42720
28767
75356
62304
50561
76215
67880
60398
19087
25758
62138
40167
99334
16754
73899
58211
G.3
41513
56764
08177
93481
97098
40581
G.2
75558
59635
40496
G.1
16798
28510
70731
DB6
249035
835628
983396

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
93
32
97
G.7
750
034
362
G.6
3984
2966
5223
2616
5091
9712
0955
1227
9473
G.5
6042
1219
2562
G.4
81652
68286
15559
96191
02410
42351
31995
21718
53878
68409
54187
51686
74765
67615
38939
97098
67091
03530
01486
64010
12405
G.3
14806
21096
73452
42091
46343
70060
G.2
55604
57712
56792
G.1
46311
59677
02861
DB6
796730
393574
130076

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
89
75
49
G.7
912
007
883
G.6
7891
2539
5494
0089
0229
8044
6937
2640
2039
G.5
2516
3969
5774
G.4
43729
35624
68174
85307
54352
26364
16988
53638
20097
96611
14817
66097
92055
92625
97168
17715
66253
65116
81630
98720
87214
G.3
72105
88213
23694
17712
36002
94846
G.2
89310
01401
10554
G.1
28603
79029
75250
DB6
652366
943306
434240

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
40
14
75
G.7
103
605
213
G.6
4375
4862
3325
8596
8831
3248
5664
6420
2028
G.5
8948
8373
2038
G.4
94102
02084
75395
05674
42476
11146
41595
02172
60929
19549
40776
81168
94127
80657
03579
68784
42877
84942
25693
71357
09406
G.3
55828
96890
84589
97972
17824
20462
G.2
53945
77585
49561
G.1
58915
96174
16838
DB6
266869
375607
122909

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
14
81
90
G.7
690
797
856
G.6
8305
7341
2293
4963
7720
8494
3150
3100
6434
G.5
5513
7853
4704
G.4
80987
79763
72633
38287
92346
01732
16194
98970
25691
11109
53400
15435
18355
85747
55313
82866
54217
74628
25188
44748
73531
G.3
89896
33176
36948
88913
63742
06814
G.2
45072
31227
79661
G.1
50920
11639
87017
DB6
797206
334240
490832

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
38
48
92
G.7
641
588
181
G.6
9390
3204
0332
8530
5843
9148
5747
0774
7902
G.5
8463
2209
4368
G.4
71917
60983
67932
41601
36578
66018
67783
68741
38798
83284
42753
41829
34132
33869
16065
37960
58841
51165
54059
12415
94004
G.3
35235
34105
72167
83569
65254
23249
G.2
41928
20935
94685
G.1
65035
06277
79141
DB6
029344
875722
145342

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Trị
Quảng Bình
Bình Định
G.8
95
94
75
G.7
396
672
104
G.6
1856
1826
5189
5131
9634
1635
1110
8520
2337
G.5
4277
7192
8924
G.4
53341
33407
16114
95973
17150
08882
03330
51692
52495
19618
50219
59907
74006
75786
16462
70830
20751
59357
08450
01784
46382
G.3
13343
76945
21934
01456
74532
29387
G.2
47223
12282
03387
G.1
24619
69468
68907
DB6
661493
671010
591234

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 431