• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
53
56
33
G.7
868
356
001
G.6
9249
8649
5274
5523
8800
4872
4315
6049
7073
G.5
1492
6066
6363
G.4
34502
13226
60662
35486
00492
29885
61608
00875
72944
15426
45424
37476
63152
80669
15651
23472
18971
32059
74188
16948
72413
G.3
61783
14335
79283
03641
98484
00370
G.2
71855
18448
91501
G.1
37910
58606
29794
DB6
843919
229333
810920

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
14
37
96
G.7
527
833
110
G.6
5404
1700
1800
9910
0909
0857
2414
7327
1503
G.5
6803
3793
4986
G.4
12815
16997
12581
53627
67846
92492
23085
24812
01274
56360
16754
69700
66163
34906
14351
50162
07428
52648
43297
22802
60751
G.3
51368
54267
88414
01286
61611
65958
G.2
28471
23277
94889
G.1
90900
88904
57925
DB6
592097
051442
827848

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
65
09
67
G.7
854
676
332
G.6
3404
8229
7849
7250
9879
7905
7553
1976
2454
G.5
3717
3343
8080
G.4
14340
06017
72466
10623
52914
21495
97732
77545
11881
23755
57082
84392
85735
37917
78932
97133
64538
42081
62205
43327
89854
G.3
34937
44138
62689
36338
07877
52130
G.2
78617
93687
68536
G.1
68060
60719
04420
DB6
249510
517422
896991

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
81
98
60
G.7
707
288
081
G.6
0986
2003
4671
5186
3211
7358
0371
7029
2408
G.5
3792
4623
8675
G.4
69064
61452
76676
47680
76922
32246
52555
62990
97757
43117
51659
47174
19987
20573
28386
84177
24486
48035
39148
15875
77248
G.3
45842
03050
07704
72501
51223
05852
G.2
41964
94393
37937
G.1
15447
16539
10558
DB6
137522
288648
126179

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
17
25
64
G.7
016
493
807
G.6
6008
3529
6495
5115
3631
9334
3078
6531
5101
G.5
0246
9579
1003
G.4
26245
43567
92375
81332
28233
71551
86623
14184
36074
39297
25331
03336
60411
92149
72415
48655
84171
65699
14118
82030
35618
G.3
17987
58318
43212
33240
47089
26564
G.2
74516
06731
70113
G.1
20204
84329
74485
DB6
559649
645366
998654

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
50
40
84
G.7
421
178
612
G.6
6841
1420
2442
0168
2812
0482
3913
4239
4890
G.5
9215
5765
8816
G.4
70438
67352
99590
10561
61055
50332
93997
26779
14682
33233
61033
17099
83483
16241
69090
25712
15836
37219
14522
39031
96166
G.3
76751
47916
93435
53438
73223
32330
G.2
50938
19714
60605
G.1
61314
09089
16945
DB6
597576
413781
833501

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
23
41
82
G.7
722
939
328
G.6
7054
7369
0722
9383
0006
8297
9366
1791
6843
G.5
7751
5660
3795
G.4
76739
66768
96024
35780
49429
23121
00044
39118
59460
67627
81154
30934
87871
28260
37937
04185
18763
31771
59383
13425
21594
G.3
25568
72452
45206
49292
68204
56106
G.2
27862
13620
56873
G.1
19466
73965
64054
DB6
610560
217426
184007

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
56
93
33
G.7
119
559
502
G.6
5223
6944
3345
3071
2578
7629
3965
5577
4388
G.5
5662
7583
4547
G.4
37627
85555
10913
71049
47802
66685
73775
42052
83847
57948
32345
23679
83723
23086
86868
45508
73473
13638
85074
90666
41477
G.3
66627
59439
58560
79183
00477
94856
G.2
60951
55250
93710
G.1
01239
47528
08080
DB6
447955
315683
900167

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
87
65
37
G.7
328
800
857
G.6
7054
7861
7316
0943
6653
5909
9211
2908
0443
G.5
5935
7877
8469
G.4
18259
41260
30755
30034
41296
63840
29042
23750
89687
81470
59966
35453
25920
07042
40871
83806
67194
29760
78775
36925
26560
G.3
14063
84170
97641
40616
18572
10979
G.2
05509
37642
52655
G.1
29486
79228
54207
DB6
882454
666069
129129

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
49
07
34
G.7
516
197
438
G.6
2552
6620
9737
5567
5454
4818
4938
2488
7733
G.5
5101
2994
9846
G.4
51612
33282
45390
71623
95356
57612
15173
19957
39711
03292
52230
12575
11140
13591
37933
18195
83905
14595
11730
65680
49057
G.3
24496
83458
84726
23878
50307
10258
G.2
64709
38963
32011
G.1
86391
30935
29043
DB6
399171
849263
596178

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 291