• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
02
79
43
G.7
324
991
329
G.6
1499
2175
7016
2856
1360
4823
8313
3783
5376
G.5
4134
6504
4857
G.4
44222
86102
20761
52927
20817
66348
90871
05018
24906
41393
34345
24095
82937
10866
65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953
G.3
34339
82762
71812
16421
21910
53121
G.2
83400
40534
82187
G.1
90632
59223
59599
DB6
851225
499819
184161

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
99
25
45
G.7
913
390
890
G.6
6144
8250
6891
6009
8437
3388
3189
5031
5226
G.5
7950
8809
9114
G.4
14262
67038
67812
04532
94521
84405
17140
30793
39265
58381
85867
67881
32484
22453
91215
68495
48865
42042
57559
30054
04700
G.3
33981
28714
09262
63223
50290
08390
G.2
97212
20893
51633
G.1
76606
61139
51515
DB6
749246
566588
572986

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
58
45
06
G.7
212
422
158
G.6
9020
4555
5881
6730
0840
1567
4451
7743
7619
G.5
8217
2863
6141
G.4
45405
86396
19588
08271
04978
16491
69228
69308
51573
74072
19386
10015
89241
38245
44809
82463
74323
70948
27186
82683
79424
G.3
64023
78776
32059
75461
66522
72318
G.2
98213
51480
96660
G.1
98596
47055
66170
DB6
374066
232474
454443

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
56
14
00
G.7
699
958
703
G.6
7881
5647
6963
5061
2231
0536
5432
8306
1755
G.5
6034
7625
7464
G.4
30315
36933
43810
66207
37173
62058
02297
90727
60611
74776
81975
21252
20642
90049
51737
33884
38912
23985
08249
17856
39989
G.3
46811
37023
74619
91898
25957
58097
G.2
53343
37785
12983
G.1
33610
10822
95261
DB6
008257
607705
796166

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
61
14
77
G.7
815
863
339
G.6
6293
0096
3835
3735
3988
4253
5924
1377
5878
G.5
1293
7299
7526
G.4
55180
67352
63099
37007
87156
42416
81558
26038
91543
68015
62265
13535
37470
44657
31493
48275
49682
93197
05124
27749
06103
G.3
97429
45760
27637
26178
32476
95108
G.2
16562
81013
97710
G.1
99240
98922
95383
DB6
379367
660307
455147

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Trị
Quảng Bình
Bình Định
G.8
67
49
23
G.7
728
741
108
G.6
2338
2573
2008
9362
1576
2612
4055
7121
1913
G.5
6727
3538
5457
G.4
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
G.3
34521
59272
55302
62433
52186
96993
G.2
17313
05873
00506
G.1
02469
65978
09880
DB6
509098
622028
050702

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
92
60
28
G.7
723
075
246
G.6
0516
2189
2957
1374
0743
6645
9091
5938
4574
G.5
0328
4730
9516
G.4
89649
39048
71725
63561
73640
13592
92158
42668
57112
95746
93209
12797
08252
19268
35580
96079
95038
27155
65133
06392
81845
G.3
68722
46138
82068
85150
02396
68298
G.2
86736
79779
78005
G.1
02012
61180
07191
DB6
734480
993623
123573

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
25
06
77
G.7
181
527
994
G.6
5608
3307
7809
8684
1714
7397
6437
2132
3758
G.5
8690
1525
5897
G.4
22288
93632
74009
49731
25757
74101
30656
09268
35189
74607
56300
62021
23483
30545
22809
07570
05683
50346
22363
88743
04362
G.3
05450
67580
58421
04233
45545
71016
G.2
85729
12118
72421
G.1
95758
35280
94243
DB6
957609
040287
921538

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
33
39
70
G.7
903
444
807
G.6
9413
9876
7769
5027
7535
0922
8890
3771
9950
G.5
3267
0622
8767
G.4
15170
09567
73053
93013
75672
96313
83426
30501
40830
79592
52653
27250
53909
87926
09492
69899
35213
53456
85070
77809
85312
G.3
36445
92337
31817
27556
23589
77262
G.2
33490
18429
10028
G.1
76247
40354
17885
DB6
599761
588617
980724

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Quảng Trị
Bình Định
G.8
30
06
70
G.7
984
627
880
G.6
3463
2092
5443
2376
3192
9174
1282
2343
3664
G.5
4289
6144
0398
G.4
34940
46137
07153
99922
46512
92060
74315
29943
25566
52934
69973
75988
35951
09138
33872
21587
08300
44095
97513
58535
88351
G.3
61606
32244
21930
44698
68495
30843
G.2
36637
32190
47574
G.1
76759
36733
58765
DB6
401099
792159
841832

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 272