• XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5

Giải thưởng
Quảng Bình
Quảng Trị
Bình Định
G.8
87
57
92
G.7
655
986
285
G.6
7632
1055
4499
9769
7681
3414
7284
0333
1036
G.5
5545
8618
2800
G.4
76045
48967
20087
53080
87603
48524
81188
81966
13264
75424
81289
92777
40630
61855
88289
46641
27808
08054
26782
84138
40773
G.3
76951
54375
25782
72049
12229
27113
G.2
17121
87037
44133
G.1
15409
14572
92648
DB6
395830
791751
097317

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
36
17
39
G.7
937
914
370
G.6
1602
2613
2970
2863
2648
5929
1436
6233
8449
G.5
0006
2526
2424
G.4
42840
62489
58135
22822
20285
21934
12999
07785
04737
32583
22739
76151
24146
17303
60921
60700
30582
51402
46225
67635
92231
G.3
56272
63490
21794
86617
43520
54656
G.2
77190
74110
26842
G.1
91369
15828
06888
DB6
564059
346270
349148

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
88
03
39
G.7
567
886
375
G.6
7045
1597
1267
5600
2373
6080
2116
6637
6026
G.5
0562
5316
0280
G.4
56659
19380
75197
89523
37767
50987
12739
94219
96845
14145
00359
86045
59259
22509
66466
02771
96136
96301
27621
79702
19452
G.3
62482
96452
46076
44087
38252
84317
G.2
96871
98236
16783
G.1
74828
44753
54741
DB6
050094
707383
424873

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
37
95
65
G.7
944
430
762
G.6
5531
0059
7626
6830
7643
4492
1641
4539
2063
G.5
5549
8182
9565
G.4
28510
78281
86057
02267
55005
69891
44236
89731
76817
25950
84838
73885
18323
05092
96387
41786
80466
68295
85437
28636
79189
G.3
15318
42259
62963
23835
00854
19786
G.2
56504
09472
16852
G.1
37156
81002
21726
DB6
789845
714799
373200

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
66
88
63
G.7
350
972
775
G.6
5911
9129
8094
0722
4314
2210
1655
4457
2317
G.5
7043
0655
0303
G.4
15788
05552
32445
62414
69268
79830
01908
25116
22138
93019
90701
75707
93055
30445
54966
11974
16882
61056
82881
60410
71563
G.3
48778
70757
52193
56949
42777
77613
G.2
99726
06518
32158
G.1
99947
48834
90145
DB6
791237
889134
399272

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
48
18
27
G.7
058
180
599
G.6
5808
4214
5889
4911
8186
0819
3216
0524
1115
G.5
8885
9920
7319
G.4
78504
85151
99746
25134
15228
48292
89583
51865
74975
41508
19594
13826
98130
53954
27212
75699
20241
73127
03788
99750
15542
G.3
44806
73834
80816
35586
39863
72572
G.2
76493
00602
08759
G.1
34086
82164
10669
DB6
471653
751877
839597

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
78
07
73
G.7
770
805
551
G.6
4209
3939
4414
3836
6913
0605
5479
4120
8441
G.5
1960
4720
6450
G.4
08418
65085
88558
75008
42544
50798
79043
22480
98546
47262
52058
36046
15745
40836
55555
29033
33334
85701
24902
41658
77055
G.3
96430
61151
96401
18809
08909
83326
G.2
40657
27566
74460
G.1
39944
09580
88766
DB6
178713
962043
116008

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
10
43
02
G.7
182
415
762
G.6
0200
3696
5096
6363
5800
1311
2405
7546
8899
G.5
0408
6307
7416
G.4
21569
52341
83093
93087
94431
43189
93237
87612
22055
67563
00211
44042
22160
86249
54145
94456
04967
99223
06950
65409
53499
G.3
10378
82348
96091
54986
79608
77951
G.2
25812
55306
46219
G.1
79058
95782
45132
DB6
491309
242193
167251

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G.8
69
29
06
G.7
239
114
530
G.6
8889
1266
4364
3065
8619
9834
5755
6112
8797
G.5
7791
6917
6028
G.4
96637
05216
15611
24227
34582
42398
60553
29331
52873
30641
32491
34205
15790
51228
87179
63500
64690
98861
25959
73170
64865
G.3
75671
24438
71214
50361
64614
91237
G.2
30257
43733
58229
G.1
42478
60655
60121
DB6
044031
120545
315809

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
32
68
73
G.7
634
134
655
G.6
8482
8961
5645
1318
1899
4528
3089
1019
9155
G.5
3751
9420
7440
G.4
08424
53892
54032
70175
43300
25388
09495
30859
63083
27211
73379
13440
63320
56824
57329
40276
40794
36720
02922
55306
51740
G.3
71791
42343
80639
65062
16068
60760
G.2
37467
82039
35394
G.1
81502
60794
79879
DB6
316523
113652
428887

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMT Th5 Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 548