• XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
84
38
66
G.7
495
776
886
G.6
2987
8849
7533
4935
4137
4453
3989
8511
5137
G.5
3520
2514
9206
G.4
56506
77425
17030
70358
22420
82744
16754
62702
06757
75996
25025
34464
14407
01990
35323
40376
49206
60699
30226
49351
29457
G.3
07959
47384
19110
34355
45976
94943
G.2
74888
06482
93105
G.1
38128
55652
11140
DB6
237945
573288
727526

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
79
59
65
G.7
839
587
516
G.6
1640
7278
3743
2884
9918
6181
0866
4838
2649
G.5
7843
2954
7673
G.4
13950
75819
92909
97648
94257
89975
81458
43243
43715
39710
31411
77451
22676
83258
95545
76709
52143
92857
71441
52517
62935
G.3
26921
49307
90802
01569
61843
83576
G.2
95376
07478
05014
G.1
07369
81072
56536
DB6
602856
071559
929130

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
05
54
98
G.7
851
540
524
G.6
2143
7603
8613
4148
8393
8888
8145
4473
1643
G.5
8508
0938
5518
G.4
52469
42261
31961
70387
66015
73042
34428
59186
17012
42788
76351
41260
17919
54975
72680
66756
14634
12990
13616
65104
61689
G.3
73352
19557
13674
33483
17528
39035
G.2
64916
45840
12678
G.1
33503
44125
10321
DB6
009646
571324
978402

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
49
71
72
G.7
311
336
196
G.6
7119
8674
3359
7180
3263
9554
6360
9243
1064
G.5
8435
3289
3944
G.4
64841
10885
63739
08912
88747
25311
56899
21985
28631
00034
13700
37604
14576
65276
24595
97273
51546
25648
11951
13206
03823
G.3
38631
85035
13186
44034
28127
79133
G.2
96146
99744
80688
G.1
94169
88379
17112
DB6
284450
738090
862273

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
17
16
47
G.7
541
896
506
G.6
1063
3196
3739
1856
7292
6207
4110
0445
2689
G.5
5202
5259
9500
G.4
55253
35512
13090
55094
80945
32165
33243
22905
57512
04481
18634
31081
03449
07882
95300
96338
18609
93910
03916
81885
26174
G.3
92365
32671
05469
11376
18990
61995
G.2
39480
42539
73274
G.1
30910
28503
53302
DB6
643871
331052
613199

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
54
39
01
G.7
564
163
993
G.6
2067
8764
0993
2837
1388
4332
4753
3358
6339
G.5
6546
6211
8177
G.4
12103
81856
79557
23338
38220
17739
13570
54912
33943
88859
35842
91692
18968
52460
86387
99112
79624
77479
16612
05958
38696
G.3
87215
14318
45632
06036
10442
09621
G.2
35094
04404
61809
G.1
34410
81570
58603
DB6
924751
943881
737074

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
18
49
07
G.7
964
920
007
G.6
5174
7589
8763
4879
8726
8275
2158
5495
2232
G.5
3714
8453
4751
G.4
91754
42127
49861
50726
55158
28561
52470
33053
46265
14345
89543
55509
13309
10344
51716
95989
46024
34403
29589
93403
28145
G.3
70064
79340
80783
36447
67813
70411
G.2
41713
88137
15987
G.1
46324
65721
27129
DB6
750091
642100
054027

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
84
30
99
G.7
564
482
502
G.6
0466
2833
1038
6537
4085
7728
3492
8904
2913
G.5
6002
8738
9305
G.4
80307
51394
30501
66420
26740
11375
61960
44669
54994
92112
18257
76717
54039
09474
86984
75575
07865
72096
77392
70935
30071
G.3
42449
58320
85777
48792
51730
15102
G.2
09530
82524
16114
G.1
83313
49893
78554
DB6
651648
456237
843552

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
87
63
86
G.7
922
914
814
G.6
1570
4652
5476
5737
6633
5182
8532
4819
4701
G.5
3298
0115
7233
G.4
23955
77215
65121
31602
81337
29749
12915
63585
07683
53096
63567
93920
44065
00537
43180
43746
06553
49128
35145
39163
32821
G.3
16864
60323
41349
72956
74567
65252
G.2
15550
46979
42845
G.1
00404
90998
30029
DB6
519095
200611
415740

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
21
13
01
G.7
840
175
072
G.6
5426
0023
4578
8799
2069
8725
3312
2543
6133
G.5
4688
2990
8536
G.4
39632
29121
68477
31420
79125
15285
07211
04771
65767
27214
52345
73108
07755
50637
30355
60689
80331
52481
26232
93493
12960
G.3
23242
40085
84443
71484
36337
88769
G.2
84163
04070
67372
G.1
65232
33944
56474
DB6
700495
734949
909972

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 204