• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
95
04
G.7
211
073
G.6
4129
1903
8848
9121
4633
5609
G.5
4358
7495
G.4
48108
61790
28768
07755
28928
75837
80066
66890
59449
83320
50300
83712
05131
37166
G.3
58940
04491
78676
10562
G.2
02628
99788
G.1
19096
06562
DB6
063123
843654

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
28
80
G.7
852
614
G.6
2857
7036
1215
2129
3231
4491
G.5
9981
6935
G.4
66699
84442
28907
54532
57584
24816
72451
79866
23311
75425
50695
57318
51759
08335
G.3
99220
11024
04450
97833
G.2
52657
08299
G.1
66266
78889
DB6
626829
128315

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
94
57
G.7
336
194
G.6
5724
6499
4808
1143
2976
7417
G.5
9966
2926
G.4
90033
43684
99827
99235
40630
81270
73590
86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333
G.3
45734
66315
40693
71400
G.2
02304
87843
G.1
87881
84672
DB6
038797
194093

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
85
29
G.7
447
715
G.6
6457
9183
7747
7284
1565
1339
G.5
5384
5105
G.4
77197
33936
11172
42440
13986
26313
84191
85618
76528
87325
66502
54745
02430
94725
G.3
18998
76807
17386
24408
G.2
61863
98739
G.1
34548
32934
DB6
775469
181996

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
01
33
G.7
305
186
G.6
2163
2051
7675
9719
4070
6783
G.5
7453
1218
G.4
73451
16648
88612
21431
35981
05546
02643
15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818
G.3
79155
09342
54469
57616
G.2
23408
91000
G.1
26032
62574
DB6
312173
997962

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
33
36
G.7
224
927
G.6
3371
6064
9035
8059
9337
3616
G.5
2650
1921
G.4
89882
85983
21493
66861
19205
60701
12743
39779
95513
99859
15830
39698
24948
57326
G.3
87671
18687
86578
75718
G.2
34518
43699
G.1
44754
76642
DB6
899589
498688

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
35
03
G.7
282
905
G.6
8760
7531
8069
7401
5702
3702
G.5
6294
2346
G.4
78925
56799
77141
95736
87780
48859
28490
62650
59198
89590
63514
23594
50705
18804
G.3
84183
34077
31080
04540
G.2
65582
80100
G.1
84701
04271
DB6
206574
626057

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
83
71
G.7
630
719
G.6
0374
5321
1310
6895
7495
4180
G.5
5099
2177
G.4
15346
91276
56002
00701
64827
16338
74941
48777
97868
94161
23398
80684
15173
85230
G.3
37960
18737
89128
18123
G.2
69608
61904
G.1
75231
79318
DB6
024139
722557

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
84
22
G.7
979
633
G.6
2945
3728
7667
1045
2985
5226
G.5
4047
5905
G.4
71658
74910
88219
30440
91611
05691
73058
67998
61489
19030
26588
73600
97860
93490
G.3
05922
49492
98856
68973
G.2
87233
31487
G.1
40373
97739
DB6
787288
197233

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
85
79
G.7
942
128
G.6
1736
3681
7570
1192
0006
8082
G.5
4778
5804
G.4
35452
23138
49660
17804
00529
00569
24150
89089
67873
83589
66904
88178
78826
16328
G.3
91254
18396
07497
46414
G.2
90750
18772
G.1
01492
02611
DB6
150704
514856

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 826