• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
72
10
G.7
483
989
G.6
6392
2971
8310
3227
8905
7948
G.5
0975
7084
G.4
32405
55858
25315
79189
47012
27193
87999
15997
49912
83328
50465
95708
69679
77193
G.3
36897
21164
09499
27102
G.2
88510
45913
G.1
17042
07481
DB6
992630
374753

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
04
11
G.7
474
961
G.6
1506
2365
5686
5701
1724
9672
G.5
4808
5279
G.4
80050
44294
31850
28454
51518
37002
18722
70888
26477
82988
46857
23757
79711
40233
G.3
95990
34588
24045
83197
G.2
09558
49629
G.1
66111
55484
DB6
834582
860429

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
13
60
G.7
050
072
G.6
5583
4543
1815
8983
2562
0211
G.5
2008
2458
G.4
15148
31172
60499
71235
92967
45211
30648
66419
77796
22338
96902
07076
79069
95467
G.3
42910
19274
23083
99178
G.2
13231
51374
G.1
34843
47950
DB6
984745
506766

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
37
78
G.7
424
125
G.6
9840
1306
0461
5498
2447
0065
G.5
9293
3171
G.4
66600
89403
16411
10708
73745
43825
10280
62706
99214
41808
74225
59235
11839
01941
G.3
97840
33500
11776
79965
G.2
39669
67603
G.1
66832
54774
DB6
264790
941551

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
58
95
G.7
503
720
G.6
2538
3960
8038
3067
1113
0538
G.5
4766
3862
G.4
33897
80425
47550
77154
53855
11009
99208
95784
03072
75537
84014
23038
62943
13028
G.3
20690
62162
35833
61063
G.2
02908
11150
G.1
32912
02001
DB6
867239
953622

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
00
36
G.7
028
843
G.6
8474
7535
7636
7212
8072
0408
G.5
7381
9803
G.4
77987
34325
98388
80087
93920
21262
12377
65132
88568
89373
35232
23415
16189
53385
G.3
20554
28010
96097
78368
G.2
44093
50534
G.1
37953
63003
DB6
189387
806253

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
12
17
G.7
647
599
G.6
5065
0267
8029
2310
3801
7561
G.5
4464
9002
G.4
61602
90739
19340
34112
48034
10306
39977
74881
07668
94121
98073
03656
18921
27908
G.3
81731
14142
77005
38774
G.2
58035
09118
G.1
86160
54259
DB6
738527
556678

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
28
68
G.7
937
530
G.6
4297
8195
7072
9875
3177
9830
G.5
7831
7131
G.4
17064
15918
36881
87364
17398
68905
34051
32105
28612
51039
82948
80565
69367
96588
G.3
59199
48260
83555
68846
G.2
91711
86212
G.1
76409
24361
DB6
560571
982704

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
07
22
G.7
809
113
G.6
3188
2357
9837
4588
6004
0016
G.5
4655
7769
G.4
43107
48731
81022
93643
42820
58850
44727
06426
38994
45228
37701
81210
68371
96574
G.3
98739
48130
17575
23979
G.2
00141
67099
G.1
91145
59772
DB6
157623
307517

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
99
02
G.7
662
994
G.6
9563
4736
5788
5887
1285
8576
G.5
1511
7041
G.4
46647
23999
86120
82862
73301
42507
81300
93583
03833
91798
33105
94964
68047
88644
G.3
41157
61946
99287
26147
G.2
10483
20374
G.1
28595
96709
DB6
137075
952908

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 1520