• Thống kê đầu đuôi tổng giải đặc biệt

Từ ngày:
Đến ngày:
Xổ số: Tỉnh:
Bạn đang xem thống kê đầu đuôi tổng giải đặc biệt xổ số Miền bắc:
+ Từ ngày: 29/12/2022 đến ngày: 28/01/2023

1.CHU KỲ SỐ ĐẦU CỦA HAI SỐ CUỐI

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền bắc tính đến ngày
Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 ra ngày 01-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 27 lần quay 6 lần quay
Đầu 1 ra ngày 28-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 0 lần quay 19 lần quay
Đầu 2 ra ngày 15-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 13 lần quay 23 lần quay
Đầu 3 ra ngày 25-12-2022 đến nay vẫn chưa ra là 34 lần quay 0 lần quay
Đầu 4 ra ngày 14-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 14 lần quay 5 lần quay
Đầu 5 ra ngày 27-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 20 lần quay
Đầu 6 ra ngày 26-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 12 lần quay
Đầu 7 ra ngày 25-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 27 lần quay
Đầu 8 ra ngày 18-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 10 lần quay 33 lần quay
Đầu 9 ra ngày 10-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 18 lần quay 5 lần quay

2.CHU KỲ SỐ ĐUÔI CỦA HAI SỐ CUỐI

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền bắc tính đến ngày
Chu kỳ đuôi Max đại
Đuôi 0 ra ngày 16-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 12 lần quay 11 lần quay
Đuôi 1 ra ngày 25-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 22 lần quay
Đuôi 2 ra ngày 18-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 10 lần quay 12 lần quay
Đuôi 3 ra ngày 17-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 11 lần quay 46 lần quay
Đuôi 4 ra ngày 26-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 17 lần quay
Đuôi 5 ra ngày 02-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 26 lần quay 4 lần quay
Đuôi 6 ra ngày 25-12-2022 đến nay vẫn chưa ra là 34 lần quay 0 lần quay
Đuôi 7 ra ngày 19-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 9 lần quay 12 lần quay
Đuôi 8 ra ngày 22-12-2022 đến nay vẫn chưa ra là 37 lần quay 0 lần quay
Đuôi 9 ra ngày 28-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 0 lần quay 17 lần quay

3.CHU KỲ TỔNG CỦA HAI SỐ CUỐI

Thống kê chu kỳ gần nhất của các tổng của 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền bắc tính đến ngày
Chu kỳ tổng Max đại
Tổng 0 ra ngày 28-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 0 lần quay 8 lần quay
Tổng 1 ra ngày 02-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 26 lần quay 11 lần quay
Tổng 2 ra ngày 19-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 9 lần quay 15 lần quay
Tổng 3 ra ngày 15-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 13 lần quay 12 lần quay
Tổng 4 ra ngày 27-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 23 lần quay
Tổng 5 ra ngày 20-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay 14 lần quay
Tổng 6 ra ngày 16-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 12 lần quay 11 lần quay
Tổng 7 ra ngày 12-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 16 lần quay 13 lần quay
Tổng 8 ra ngày 25-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 23 lần quay
Tổng 9 ra ngày 17-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 11 lần quay 20 lần quay

4.CHU KỲ SỐ ĐẦU HAI SỐ ĐẦU

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số đầu của giải đặc biệt của xổ số Miền bắc tính đến ngày
Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 ra ngày 11-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 17 lần quay 16 lần quay
Đầu 1 ra ngày 12-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 16 lần quay 16 lần quay
Đầu 2 ra ngày 08-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 20 lần quay 23 lần quay
Đầu 3 ra ngày 26-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 19 lần quay
Đầu 4 ra ngày 18-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 10 lần quay 13 lần quay
Đầu 5 ra ngày 25-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 17 lần quay
Đầu 6 ra ngày 19-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 9 lần quay 22 lần quay
Đầu 7 ra ngày 27-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 18 lần quay
Đầu 8 ra ngày 28-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 0 lần quay 31 lần quay
Đầu 9 ra ngày 20-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay 24 lần quay

5.CHU KỲ ĐUÔI CỦA HAI SỐ ĐẦU

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số đầu của giải đặc biệt của xổ số Miền bắc tính đến ngày
Chu kỳ đuôi Max đại
Đuôi 0 ra ngày 13-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 15 lần quay 19 lần quay
Đuôi 1 ra ngày 20-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay 12 lần quay
Đuôi 2 ra ngày 27-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 27 lần quay
Đuôi 3 ra ngày 17-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 11 lần quay 22 lần quay
Đuôi 4 ra ngày 26-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 12 lần quay
Đuôi 5 ra ngày 18-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 10 lần quay 12 lần quay
Đuôi 6 ra ngày 05-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 23 lần quay 19 lần quay
Đuôi 7 ra ngày 28-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 0 lần quay 0 lần quay
Đuôi 8 ra ngày 16-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 12 lần quay 26 lần quay
Đuôi 9 ra ngày 07-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 21 lần quay 9 lần quay

6.CHU KỲ TỔNG CỦA HAI SỐ ĐẦU

Thống kê chu kỳ gần nhất của các tổng của 2 số đầu của giải đặc biệt của xổ số Miền bắc tính đến ngày
Chu kỳ tổng Max đại
Tổng 0 ra ngày 20-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay 20 lần quay
Tổng 1 ra ngày 22-12-2022 đến nay vẫn chưa ra là 37 lần quay 0 lần quay
Tổng 2 ra ngày 16-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 12 lần quay 21 lần quay
Tổng 3 ra ngày 05-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 23 lần quay 7 lần quay
Tổng 4 ra ngày 11-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 17 lần quay 17 lần quay
Tổng 5 ra ngày 28-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 0 lần quay 22 lần quay
Tổng 6 ra ngày 13-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 15 lần quay 15 lần quay
Tổng 7 ra ngày 26-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 31 lần quay
Tổng 8 ra ngày 19-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 9 lần quay 28 lần quay
Tổng 9 ra ngày 27-01-2023 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 9 lần quay

Tổng hợp chu kỳ đặc biệt: thống kê chu kỳ đầu, đuôi, tổng của giải đặc biệt tính đền thời điểm hiện tại chưa ra là bao nhiêu ngày. Ngoài ra, hệ thống còn tổng hợp khoảng thời gian dài nhất mà đầu, đuôi, tổng không xuất hiện.
Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố mà bạn muốn xem.
Bước 3: Click nút Xem để xem thống kê chi tiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau